Forskjeller mellom preferanseaksjer og aksjeandeler

Preferanseaksjer:

1. Fortrinnsaksjer har rett til en fast utbytte

2. Utbytte på fortrinnsaksjer betales i prioritet til aksjeandeler.

3. Fortrinnsandel har fortrinnsret når det gjelder tilbakebetaling av kapital over egenkapitalen.

4. Løselig Pref. andel er innløst av selskapet ved utløpet av den fastsatte perioden.

5. Et selskap kan ikke utstede bonusaksjer og rettigheter til aksjeeiere.

6. Stemmerett for fortrinnsaksjer er begrenset.

7. Disse aksjene kan konverteres.

8. Gjenværende utbytte kan i visse tilfeller akkumuleres.

9. Ingen rett til å delta i ledelsen.

Egenkapitalandeler:

1. Utbyttesatsen på aksjeandeler er ikke fast og avhenger av tilgjengeligheten av netto overskudd.

2. Utbytte på aksjeandeler utbetales først etter at preferanseutbyttet er betalt.

3. Egenkapitalandelskapitalen kan ikke betales før preferanse kapital.

4. Egenkapitalandelene kan ikke innløses.

5. Bonusandeler og rettighetsaksjer kan utstedes til eksisterende aksjeandeler.

6. Enhver aksjeeiere kan stemme på alle saker.

7. Disse aksjene kan ikke konverteres.

8. Det er ingen avsetning for å betale etterskuddsutbytte.

9. Aksjeeiere har rett til å delta i ledelsen.