Markedsanalyse: Definisjoner, egenskaper og mål

Markedsundersøkelser er en av de viktige funksjonene i markedsføringsledelsen. Det er også en av komponentene i MIS. Vi vet at informasjon er den grunnleggende innsatsen i å ta beslutninger. Hver leder trenger relevant, pålitelig, tilstrekkelig og rettidig informasjon for å ta avgjørelse relatert til hvilket som helst område av markedsføring.

Mange bedrifter opprettholder en velutstyrt markedsundersøkelsesavdeling for å samle inn, analysere og tolke data som kreves for å gjøre markedsføringsbeslutninger på ulike nivåer. I dagens markedsføringspraksis spiller markedsundersøkelser en viktig rolle som markedsføring starter og slutter med målmarkedet.

En markedsfører må holde øye med markedsmiljøet for å finne ut muligheter og møte utfordringer. For denne oppgaven er markedsundersøkelse uunngåelig. Merk at markedsundersøkelser gir behovsbasert informasjon. Det utføres for å løse bestemte problemer eller å utforske bestemte situasjoner.

definisjoner:

La oss definere begrepet:

1. RD Crisp: "Markedsundersøkelser er systematisk, objektiv og uttømmende søk etter og undersøkelse av fakta som er relevante for ethvert problem innen markedsføring."

2. PE Green og DS Tull: "Markedsundersøkelser er det systematiske og objektive søket etter og analyse av informasjon som er relevant for identifisering og løsning av ethvert problem i markedsføring."

3. WB Wentz: "Markedsundersøkelser er prosessen med å samle og analysere informasjon for å hjelpe lederen med å ta beslutninger om markedsføring. Disse beslutningene innebærer manipulering av firmaets pris-, produkt-, markedsførings- og distribusjonsvariabler. "

4. Philip Kotler: "Markedsundersøkelser består av systematisk design for innsamling, analyse og rapportering av data og funn som er relevante for spesifikke markedsføringssituasjoner som selskapet står overfor."

5. Definisjonskomiteen til American Marketing Association: "Markedsundersøkelser er systematisk innsamling, opptak og analyse av data om problemer knyttet til markedsføring av varer og tjenester."

6. P. Cox og R. Bra: "Markedsundersøkelser er et sett med prosedyrer og metoder som brukes til å samle, analysere og registrere data om eventuelle problemer i markedsfeltet."

7. Markedsundersøkelser er rettet mot å løse forretnings- (markedsførings) problem. Det hjelper å finne ut den beste løsningen på problemer. I denne oppgaven kan vi definere begrepet som: Markedsundersøkelse innebærer å samle, analysere og tolke data som er relevante for forretningsvirksomhet for å få de beste mulige svarene på visse hovedspørsmål som hva du skal produsere, når og hvor mye du skal produsere, hvor du skal plassere et produkt i markedet, hvor du skal direkte salgsinnsats, og hvilken pris du skal betale.

8. På grunnlag av ulike definisjoner kan vi definere begrepet som: Målrettet og systematisk innsamling, innspilling og analyse av data som er relevante for markedsføringsproblemer i næringslivet med det formål å utvikle en basis for markedsføringsbeslutninger.

Markedsundersøkelser består således av anvendelse av vitenskapelige metoder og prosedyrer for å studere markedsføringsproblemer og å bidra til å ta beslutninger. Dermed studerer det kjøpere og selgere (forhandlere) deres holdninger, preferanser, vaner og kjøpspotensial. Det er oppgaven bestående av å studere markedsføringsproblemer, og samle inn, analysere og tolke data for å løse disse problemene.

Egenskaper eller natur:

Markedsanalyse er et viktig område for markedsføringsledelse. I dagens markedsføringsrutiner betraktes det som en uunnværlig aktivitet. Hovedformålet med markedsundersøkelser er å gi informasjon om marked på etterspørsel. Det er en av de grunnleggende aktivitetene, eller en integrert del av moderne markedsføring. Tilsvarende brukes et stort antall statistiske teknikker for tabulering, analyse og tolkning av data.

Markedsundersøkelsens art kan beskrives i lys av følgende punkter:

1. Det er en av de viktige funksjonene i markedsføringsledelsen. Men det har en egen status i studie og praksis. Det regnes som et eget emne eller disiplin.

2. Det er en prosess for å samle inn, registrere og analysere data som er relevante for ethvert markedsføringsproblem.

3. Det følger vitenskapelige metoder og prosedyrer. Det er en systematisk og objektiv studie av markedsføringsproblemer som kan gi biasfrie resultater.

4. Objektivitet er et viktig element i moderne markedsundersøkelser. Resultater fra markedsundersøkelser bør være fri fra personlig verdi, behov og følelser. Det bør understreke om upersonlige behov for organisasjonen.

5. Det er en kunst og en vitenskap. Man må bruke de vitenskapelige metodene for datainnsamling, og også kvaliteter og kompetanse til å gjennomføre markedsundersøkelser.

6. Det er ikke en beslutningstaking, men et hjelpemiddel til beslutningstaking. Det gir den nødvendige informasjonen om hvilke beslutninger som kan tas.

7. Det er en forbrukerorientert aktivitet. Hele prosessen med markedsundersøkelser er forbruker-sentrert.

8. Det er rettet mot tilstrekkelig, pålitelig og rettidig tilgjengelighet av informasjon. Dens primære oppgave er å gi nødvendig informasjon om et bestemt problem eller problem.

9. Det er en profesjonell aktivitet. Det utføres på profesjonell basis. Det er mange profesjonelle byråer som driver markedsundersøkelser på vegne av markedsføringsfirmaer med gebyrer. De ansetter kvalifisert personale og gjennomfører markedsundersøkelser for klientfirmaene.

10. Bruk av datamaskiner og datamaskinbaserte teknikker er svært vanlig i moderne markedsføringsforskningsaktivitet.

11. Statistikk er nært knyttet til markedsundersøkelser. For å bestemme prøven, er datainnsamling, tabulering, analyse og testing, tolkning, etc., mye brukt.

12. Det er en kraftig gren av markedsføringsledelse, men den har separat status og behandles som den uavhengige disiplinen.

Viktighet / mål for markedsføringsforskning:

Markedsundersøkelser er en kraftig gren av markedsføringsledelse. Det er klart at moderne markedsføring er forbrukerorientert. Og forbrukerorientering er nesten umulig uten markedsundersøkelser. Tilsvarende er kundetilfredshet bare mulig hvis markedsfører kjenner tilstrekkelig om forbrukere, deres behov, ønsker, preferanse og vaner.

Markedsundersøkelser gir slik informasjon. Det er et verdifullt verktøy som knytter markedsføringsinnsats med behov og ønsker til målmarkedet. På grunn av markedsføringsforskningens viktige rolle, kan penger brukt på markedsundersøkelser behandles som verdifulle investeringer, og ikke utgifter. Basert på markedsundersøkelser kan en markedsfører holde nær kontakt med markedet.

Rolle av markedsundersøkelser kan beskrives på grunnlag av følgende punkter:

1. Å vite behov og ønsker av målmarkedet:

Kunnskap om målmarkedet veileder hva en markedsføringsjef bør gjøre for å tilfredsstille markedet. Tilstrekkelig kunnskap om målmarkedet er grunnleggende krav for å tilfredsstille forbrukerne. Med mindre vi vet hva de trenger og ønsker, kan vi ikke bestemme hva vi skal tilby. På grunn av markedsundersøkelser kan markedsføringsarbeidet effektivt rettes mot tilfredsstillende behov og ønsker hos kundene.

2. Å vite markedsendringer:

Markedsforholdene er i stadig endring. For å kunne samsvare med markedsinnsats med skiftende behov og ønsker hos forbrukerne, trenger en leder informasjon som kan leveres av markedsundersøkelser.

3. Å møte konkurransen effektivt:

I dag er markedet kjennetegnet av konkurransekonkurranse. Mot konkurranse er det en av de viktige oppgavene til moderne markedsførere. Formulering av markedsføringsstrategier for å beseire konkurrenter trenger nøyaktig informasjon om konkurrenters tilbud, pris, kampanjer og tjenester som kun kan leveres av markedsavdelingen.

4. Å realisere markedsføringskonseptet i praksis:

Markedsføringskonseptet er basert på forbrukertilfredshet. Forbrukerne kan kun tilfredsstilles når ledelsen har relevant og pålitelig informasjon om forbrukernes behov, ønsker, holdninger og forventninger. Markedsundersøkelser gir den nødvendige informasjonen til lederen om forbrukere. Derfor er markedsføringsansvarlig i bedre posisjon å designe markedsføringsprogram for å tilfredsstille sine verdsatte forbrukere.

5. Til segmentmarkedet og velg målmarkedet:

Moderne markedsføringspraksis er basert på målmarkedet, og ikke på totalmarkedet. Målmarkedet er det målrettede markedet eller veldefinerte grupper av kunder for hvem produktet er produsert, prisen er satt, forfremmelsesinnsatsen er utført, og distribusjonsnettverket er utarbeidet.

For å segmentere det totale markedet og velge målmarkedet, trenger lederen informasjon om sosiale, kulturelle, personlige og psykologiske aspekter av kundene. Markedsundersøkelser kan tjene formålet.

6. Å øke samfunnets levestandard:

Markedsundersøkelser kan bidra til å forbedre samfunnets levestandard. På grunn av markedsundersøkelser produseres og distribueres produkter etter forbrukernes behov, preferanse og prioritet. Så samfunnet i stort kan få det de trenger og ønsker. Markedsundersøkelser kan også sikre effektiv ressursbruk, og derfor er kvalitetsprodukt tilgjengelig til en rimelig pris.

7. Å finne ut muligheter, og forberede seg på utfordringer og trusler:

Markedsundersøkelser bidrar til å finne muligheter som kommer fra forretningsmiljø. På samme måte kan en markedsfører formulere hensiktsmessige strategier for å møte utfordringene og truslene på en effektiv måte.

8. Å formulere markedsføringsprogram (4Ps) og forbedre det Overtid:

Markedsføringsveiledning Markedsføringsleder finner svar på flere markedsføringsproblemer - hva skal du produsere, hvor mye du skal lade, hvordan og hvordan du markedsfører produktet, og hvor og hvordan du distribuerer det.

Beslutninger om produkt, pris, markedsføring og plass beror i stor grad på markedsundersøkelser. Også forbedring eller endring i noen av disse elementene kan gjøres på grunnlag av data innsamlet og analysert gjennom markedsundersøkelser.

9. Å redusere risikoen uheldig i beslutningsprosessen:

Hver økonomisk beslutning innebærer risiko og usikkerhet. Risiko og usikkerhet eksisterer på grunn av manglende evne til å benytte nødvendig informasjon i tide. Vær oppmerksom på at risikoen ikke kan elimineres. Ved markedsundersøkelser kan relevant og pålitelig informasjon om fortiden, nåtiden og fremtiden (projisert) stilles til disposisjon for beslutningstaker.

Tilgang til nødvendig informasjon hjelper en leder til å evaluere og velge det mest lovende eller attraktive alternativet. Naturligvis kan beslutning basert på fakta og virkelighet redusere risikoen.

10. å vurdere effektiviteten av markedsføringsstrategier:

Markedsundersøkelser er ikke bare nyttige for å formulere og gjennomføre markedsføringsstrategier. Men det er også likestilling nyttig å vurdere den pågående ytelsen. En leder kan finne ut effekten av strategier han implementerte. Videre hjelper det med å oppdage årsaker som fører til dårlig ytelse.

11. Å redusere bortfall av verdifulle ressurser:

Markedsundersøkelser sikrer nøyaktig bruk av ressurser for å tilfredsstille kunder. Hver handling er tatt i lys av behovet for organisasjonen. Nøyaktig og presis bruk av verdifulle ressurser sikrer maksimalt bidrag til hver av ressursene og minst mulig spild.

12. Til treningskontroll:

Markedsundersøkelse er også viktig for å utøve kontroll over markedsoperasjoner. Styring innebærer å sette inn standarder, måle faktiske ytelser, sammenligne den faktiske ytelsen med standarder, finne avvik, om noen, og oppdage årsaker som fører til avviket. I hele prosessen med å kontrollere, synes markedsinformasjonen å være uunngåelig.