NPV og IRR: Forskjeller, likheter og konflikter

La oss gjøre en grundig studie av forskjellen, likhetene og konfliktene mellom NPV og Internal Rate of Return (IRR) metoder for kapitalbudsjettering.

Forskjeller mellom netto nåverdi og intern rente:

(i) I nåverdi-metoden beregnes nåverdien ved å diskontere fremtidige kontantstrømmer i et prosjekt med en forutbestemt eller spesifisert rente kalt kuttskursen basert på kapitalkostnad.

Men under den interne avkastningsmetoden diskonteres kontantstrømmene med en passende hastighet etter hit- og prøve-metode som tilsvarer nåverdien beregnet på beløp av investeringen. Under IRR-metoden er diskonteringsrenten ikke forhåndsbestemt eller kjent som det er tilfelle i NPV-metoden.

(ii) NPV-metoden anerkjenner betydningen av markedsrente eller kapitalkostnad. Den kommer til beløpet som skal investeres i et gitt prosjekt, slik at forventet inntjening vil gjenopprette beløpet investert i prosjektet til markedsrente.

I motsetning til dette vurderer IRR-metoden ikke markedsrenten og søker å bestemme maksimalrenten hvor midler som investeres i et hvilket som helst prosjekt kan tilbakebetales med inntektene som genereres av prosjektet.

(iii) Den grunnleggende forutsetningen om NPV-metoden er at mellomstore kontantstrømmer reinvesteres til avkortningsraten, mens i tilfelle IRR-metoden antas mellomliggende kontantstrømmer å bli reinvestert med intern avkastning.

(iv) Resultatene vist ved NPV-metoden ligner IRR-metoden under visse situasjoner, mens de to gir motstridende resultater under andre omstendigheter. Imidlertid må det huskes at NPV-metoden ved hjelp av en forutbestemt cutoff-rate er mer pålitelig enn IRR-metoden for å rangere to eller flere kapitalinvesteringsforslag.

Likheter av resultater under NPV og IRR:

Både NPV og IRR-metoder vil vise lignende resultater når det gjelder å godta eller avvise beslutninger i følgende tilfeller:

(i) Uavhengige investeringsforslag som ikke konkurrerer med hverandre, og som enten kan aksepteres eller avvises på grunnlag av en minimumsavkastningskrav.

(ii) Konvensjonelle investeringsforslag som innebærer kontantstrømmer eller utgifter i opprinnelig periode etterfulgt av en rekke kontantstrømmer.

Årsaken til likhet av resultater i de ovennevnte tilfellene ligger i beslutningsgrunnlaget i de to metodene. Under NPV-metoden er et forslag akseptert dersom nettoverdien er positiv, mens det under IRR-metoden er akseptert dersom internrenten er høyere enn avdragsrenten. Prosjektene som har positiv netto nåverdi, har selvsagt også en intern avkastning høyere enn den påkrevde avkastningen.

Konflikt mellom NPV og IRR-resultater:

I tilfelle gjensidig eksklusive investeringsforslag, som konkurrerer med hverandre på en slik måte at aksept av en automatisk utelukker aksept av den andre, kan NPV-metoden og IRR-metoden gi motstridende resultater. Netto nåverdi kan foreslå godkjenning av ett forslag mens den interne avkastningen kan favorisere et annet forslag.

Slike konflikter i rangeringer kan skyldes et eller flere av følgende problemer:

(i) Vesentlig forskjell i størrelsen (mengden) av kontantutgifter av ulike forslag under vurdering.

(ii) Problemer med forskjell i kontantstrømningsmønstre eller tidspunkt for de ulike forslagene, og

(iii) Forskjellen i levetiden eller ulik forventet levetid til prosjektene.

I slike tilfeller bør man, mens man velger blant gjensidig eksklusive prosjekter, alltid velge prosjektet som gir den største positive netto nåverdien ved å bruke passende kapitalkostnad eller forutbestemt avskjæringsfrekvens. Årsaken til det samme ligger i det faktum at et firma har som mål å maksimere aksjonærenes formue og prosjektet med det største NPV har den mest fordelaktige effekten på aksjekursene og aksjonærens formue.

Dermed er NPV-metoden mer pålitelig sammenlignet med IRR-metoden for å rangere de gjensidig eksklusive prosjektene. Faktisk er NPV det beste operasjonelle kriteriet for å rangere gjensidig eksklusive investeringsforslag.

Illustrasjon:

Et firma med kapitalkostnader på 10% vurderer to inngående prosjekter A og B, hvor kontantstrømmene er som følger:

Forslag:

I henhold til Net Present Value Method er investeringen i prosjekt B bedre på grunn av sin høyere positive NPV; men ifølge IRR-metoden er prosjekt A en bedre investering på grunn av høyere intern avkastning. Dermed er det en konflikt i rangering av de to gjensidig eksklusive forslagene i henhold til de to metodene. Under disse omstendighetene vil vi foreslå å ta opp Prosjekt B som gir en høyere netto nåverdi, fordi firmaet dermed vil kunne maksimere aksjeeierskapet.