Rollen til toppledelsen i markedsføringsplanen

Rollen til toppledelsen i markedsføringsplanen !

Et vellykket selskap skaper og beholder kunder ved å gi bedre verdi enn konkurrenter. Det bestemmer hvilke kundegrupper det skal tjene, og hvordan det vil skape verdier for dem, noe som involverer valg av teknologi, konkurransedyktige strategier og opprettelse av konkurransefortrinn.

Image Courtesy: cdn2.content.compendiumblog.com/uploads/w640.jpeg

Bedriftsmiljøet fortsetter å forandre seg, og et selskap må tilpasse seg for å opprettholde strategisk passform mellom sine evner og markedets krav. Markedsplanlegging er prosessen der et selskap analyserer miljøet, bestemmer seg for et tiltak og implementerer det.

Markedsføringsplanen bidrar til å sikre at selskapets markedsføringsmiks tjener til å forandre kundenes behov. Det hjelper også selskapet med å finne muligheter der det kan bruke sine sterke sider til å markedsføre sine produkter i nye markeder.

Et selskap kan markedsføre mange produkter på mange markeder, og det må allokere ressurser til hvert produkt. Ressursallokering er avhengig av det strategiske målet for hvert produkt, som tar hensyn til markedsandelen til hvert produkt og vekstraten på markedet den er målrettet mot.

Et selskap starter sin markedsplanlegging ved å utnytte sine prestasjoner når det gjelder markedsandel, lønnsomhet og kundeoppfattelse - hvor er det nå. Det er viktig at selskapet er ærlig i sin vurdering, og bruker fakta og data for å fastslå helsen til sin virksomhet.

For eksempel kan et selskap konkludere med at selv om markedsandelen er god, er lønnsomheten lav, mens et annet selskap kan konkludere med at selv om markedsandelen og lønnsomheten er god, er kundens oppfatning av kvaliteten ikke god. For det andre vurderer selskapet strategiene som den har fulgt - hvordan kom det hit.

For eksempel kan et selskap konkludere med at den har oppnådd sin nåværende status som markedsleder ved å følge en differensieringsstrategi. Det drøfter også styrker og svakheter. For det tredje overveier selskapet hva det kan håpe å oppnå hvis det fortsetter å forfølge sine eksisterende strategier, og gjør ingen endringer i dem - hvor vil det nå. For eksempel kan et selskap konkludere med at det kan bli markedsleder hvis det fortsetter å forfølge sin kostnadsledelsesstrategi.

Deretter sammenligner selskapet sin forutsigelse av sin fremtid med sine ambisjoner for fremtiden - hvor vil det være å være. Hvis den kan nå hvor den vil være ved å fortsette å forfølge sine nåværende strategier, kan den fortsette å forfølge sine nåværende strategier, og ikke gjøre noen endringer i dem.

For eksempel, hvis selskapet ønsker å være markedsleder, må det ringe på om det kan nå sitt mål ved å forfølge sin kostnadsledende strategi. Men hvis selskapet vurderer at det ikke kan realisere sine ambisjoner for fremtiden ved å forfølge sine nåværende strategier, må det utarbeide nye strategier for å realisere sine ambisjoner for fremtiden - hvordan realiserer de ambisjoner for fremtiden.

For eksempel kan et selskap konkludere med at det ikke vil kunne bli markedsleder ved å fortsette å forfølge strategien for kostnadsledelse, og det vedtar derfor en differensieringsstrategi etter behørig overveielse. Det implementerer deretter sine valgte strategier, og fortsetter å sjekke om det er å realisere de målene det har satt for seg selv - er det på kurs. Hvis det vurderer at dets nye strategier hjelper det med å realisere sine ambisjoner, fortsetter det å forfølge dem, men hvis det vurderer at strategiene må endres, gjør det det. For eksempel kan et selskap konkludere med at det beveger seg mot å bli markedsleder, og dermed fortsetter den med sin differensieringsstrategi.

Rolle i toppledelsen i merkingsplanlegging:

Det viktigste skrittet i å gjøre planleggingsarbeid er det engasjerte engasjementet av toppledelsen i selskapet. Det bør være åpenhet i å sette mål og belønninger. Organisasjonens generelle velferd skal alltid påta seg større betydning enn velferden til en eller to avdelinger. Klarhet og konsistens i kommunikasjon kan redusere implementeringsproblemet.

Jeg. Toppledelsen må være forpliktet til å planlegge og bli sett av mellomledelsen for å gi den total støtte. Toppledelsen bør sees på å insistere på implementering av det som er planlagt. Når en markedsføringsplan slettes uten å gi overbevisende grunner, blir ansatte skeptiske overfor hele planleggingsprosessen. Planlegging skal gis pågående støtte, og ikke bli behandlet som en kort sikt.

ii. Hvordan markedsføringsprosessen håndteres, bør være i tråd med organisasjonens kultur.

iii. Belønningssystemet bør legge tilstrekkelig vekt på å oppnå langsiktige mål, og bør ikke være utelukkende fokusert på kortsiktige resultater.

iv. Alle belønninger bør ikke gå til ledere som har "bygge", det vil si økt salg og markedsandel. Ledere som har forsvunnet markedsandeler eller vellykket likvide bedrifter, bør belønnes like bra som ledere som har "bygge". Selskapet bør erkjenne at det krever mer ferdigheter og utholdenhet for å forsvare en markedsandel i et svært konkurransedyktig, modent marked enn å vokse en bedrift i en ny produktkategori.

v. Planer skal klart kommuniseres til de som er ansvarlige for implementeringen. Det er nyttig når folk som har det siste ansvaret for å gjennomføre planen, også er involvert i formuleringen. Ansatte er mer ivrige etter å implementere en plan som de selv har formulert.

vi. Markedsføring planlegging er en spesialisert oppgave, og derfor bør markedsførere være opplært til å utføre markedsføringsplanleggingsjobben. Senioransatte bør også trent slik at de kan holde meningsfulle diskusjoner med markedsførerne.