Selskapsmøter: 8 Hovedtyper av selskapsmøter

Denne artikkelen kaster lys over de åtte hovedtyper av selskapsmøter. Typene er: 1. Statutærmøte 2. Generalforsamling 3. Ekstraordinær generalforsamling 4. Styrets møte 5. Klassemøte 6. Kredittforening 7. Møte i obligasjonseierne 8. Møte med kreditorer og bidragsposter.

Selskapsmøte Type 1. Boligmøte:

Hvert offentligt selskap som er begrenset av aksjer, og alle selskaper som er begrenset av garanti og har aksjekapital, må innen en periode på ikke mindre enn en måned og ikke mer enn seks måneder fra det tidspunkt selskapet har rett til å starte virksomhet en generalforsamling for medlemmene som skal kalles det ordinære møtet.

På dette møtet skal medlemmene diskutere en rapport fra styret, kjent som den lovpligtige rapporten, som inneholder opplysninger knyttet til dannelsen av selskapet.

Private selskaper er unntatt fra å holde dette møtet.

Lovpligtig rapport:

Virksomheten som gjennomføres på det lovbestemte møtet innebærer behandling og vedtakelse av lovfestet rapport. Den lovpligtige rapporten er utarbeidet av styremedlemmer og sertifisert som korrekt av minst to av dem. En kopi av rapporten må sendes til hvert medlem minst 21 dager før datoen for møtet. En kopi skal også sendes til Registrar for registrering.

§ 165 nr. 3 fastsetter at vedtektene skal inneholde følgende opplysninger:

(i) Det totale antall fullstendig innbetalte og delvis innbetalte aksjer tildelt;

(ii) Summen av kontanter som er mottatt av selskapet i forbindelse med aksjene;

(iii) Et abstrakt av kvitteringene, klassifiserer dem etter kilde og nevner utgifter pålagt for provisjon, megling osv.

(iv) Navn, adresser og stillinger til styremedlemmer, revisorer, ledere og sekretærer og endringer av navn, adresser etc.

(v) Opplysninger om kontrakter som skal forelegges for godkjenning, med eventuelle foreslåtte endringer;

(vi) Hvis det ikke er gjennomført noen garantiavtaler, årsaker til det;

(vii) Etterskudd på grunn av samtaler fra styremedlemmer og andre;

(viii) Opplysninger om provisjoner og meglerforretninger betalt til styremedlemmer og ledere.

Opplysninger om kontanter i årsregnskapet skal sertifiseres som korrekt av selskapets revisorer.

Medlemmene av selskapet som er til stede på generalforsamlingen, har frihet til å diskutere alle forhold knyttet til dannelsen av selskapet eller som følge av lovbekreftelsen, om tidligere varsel er gitt eller ikke. Men det kan ikke vedtas vedtak som ikke er gitt i samsvar med lovens bestemmelser.

Hvis det gjøres mislighold i samsvar med bestemmelsene i § 165, straffes hver direktør eller annen offiser i selskapet som er misligholdt med bøter som kan strekke seg til Rs. 500.

Selskapsmøte Type 2. Generalforsamling:

Generalforsamling i et selskap betyr et møte av dets medlemmer for spesifiserte formål.

Det er to typer generalforsamlinger:

(i) Generalforsamlingen og

(ii) Andre generalforsamlinger.

Bestemmelsene om generalforsamlingen er:

(a) § 166:

Den første ordinære generalforsamlingen i et selskap kan holdes innen en periode på ikke mer enn 18 måneder fra inntaksdatoen. Dersom et slikt møte holdes i løpet av perioden, er det ikke nødvendig for selskapet å holde generalforsamling i året for innlemmelsen eller det følgende år.

Underlagt ovennevnte bestemmelse må et selskap holde årlig generalforsamling hvert år. Ikke mer enn 15 måneder skal gå mellom datoen for en generalforsamling og den neste. Registrar kan av spesiell grunn forlenge tidspunktet for generalforsamling (annet enn første generalforsamling) med en periode på ikke over 3 måneder.

Innkallingen, der en generalforsamling kalles, må spesifisere den som sådan. Hver ordinær generalforsamling skal kalles i åpningstid, på en dag som ikke er en høytidsferie, på selskapets registrerte kontor eller på et annet sted i byen eller landsbyen der det registrerte kontoret ligger. Den sentrale regjeringen. kan fritage enhver klasse av selskaper fra bestemmelsene nevnt i dette avsnittet.

Innkallingen til generalforsamlingen kan fastsettes i selskapets artikler. Et offentlig selskap eller et privat selskap som er et datterselskap av et offentlig selskap, kan ved vedtak vedtatt på en generalforsamling fastsette tidspunktet for sine påfølgende generalforsamlinger. Andre private selskaper kan gjøre det ved en resolusjon som er avtalt av alle medlemmene derav.

(b) § 167:

Dersom det foreligger mislighold til å holde en ordinær generalforsamling i samsvar med pkt. 166, kan selskapsrettenes regionale direktør på anmodning av ethvert medlem av selskapet ringe eller rette innkalling til generalforsamling. Han kan også gi veibeskrivelse om anrop, holde og gjennomføre møtet. Et slikt møte skal anses for å være en ordinær generalforsamling i selskapet

(c) § 168:

Dersom bestemmelsene i §§ 166 og 167 ikke overholdes, skal selskapet og alle ansatte i selskapet bli bøtelagt.

(d) § 171:

En generalforsamling kan kalles ved å gi minst 21 dagers varsel skriftlig. Generalforsamlingen kan bli kalt med kortere varsel dersom det er avtalt av alle stemmeberettigede medlemmer i møtet. Retten har ikke mulighet til å lede generalforsamlingenes innkalling.

Selskapsmøte Type # 3. Ekstraordinær generalforsamling:

Generalforsamling i selskapet som ikke er generalforsamling eller generalforsamling kalles ekstraordinær generalforsamling. En ekstraordinær generalforsamling holdes for å håndtere enkelte saker av spesiell eller ekstraordinær karakter, og som ligger utenfor ordinær generalforsamling.

Dette møtet holdes også for å gjennomføre en presserende virksomhet som ikke kan utsettes til neste ordinære generalforsamling. Dette møtet kan kalles av styremedlemmene eller rekvireres av medlemmet i henhold til selskapslovens §166, 1956. Styret kan bli tvunget til å holde

Ekstraordinær generalforsamling på forespørsel eller rekvisisjon gjort for det under følgende betingelser:

(a) Rekvisisjonen skal undertegnes av medlemmer som har minst 1/10 av selskapets innbetalt kapital, når det gjelder selskaper med aksjekapital; og av medlemmer som holder minst 1/10 av total stemmerett i andre tilfeller.

(b) Rekvisisjonen skal angi de saker som skal behandles på møtet.

(c) Rekvisisjonen skal deponeres på selskapets registrerte kontor.

Styret må innen 21 dager etter mottak av en gyldig rekvisisjon utgjøre innkalling til møtet på en dato som er fastsatt innen 45 dager etter mottak av rekvisisjonen. Dersom styret ikke holder møtet som nevnt ovenfor, kan rekvisisjonistene ringe til et møte som skal avholdes på en dato som er fastsatt innen 3 måneder etter datoen for rekvisisjonen.

Oppløsninger, riktig bestått på et møte som kreves av rekvisisjonistene, er bindende for selskapet.

Selskapsmøte Type 4. Møte i styret:

Ledelsen av selskapet er fastlagt i styret. Derfor må styremedlemmene møtes ofte for å avgjøre både politiske og rutinemessige forhold.

Bestemmelsene om styremøte er:

1. Styrets møte må avholdes en gang i hver tredje kalendermåned og minst fire ganger i hvert år. Denne bestemmelsen kan være unntatt av Central Govt.

2. Innkalling til styremøte skal gis skriftlig til alle styremedlemmer for tiden i India og på hans vanlige adresse i India.

3. Kvorumet:

Kvorum betyr minimum antall medlemmer som kreves for å holde et møte. Ifølge loven består quorum av 5 medlemmer personlig presentert i tilfelle av et offentlig selskap og 2 medlemmer personlig presentert i tilfelle av andre selskaper.

Artikklene kan foreskrive et større nummer. Hvis det ikke er noen quorum innen en halv time av meldt tid for å starte møtet, er det oppløst. Det er ikke nødvendig med et quorum i et avbruddsmøte.

I hver organisasjon bør det være en bestemmelse i deres grunnlov eller vedtekter eller vedtekter som fastsetter nummeret som skal utgjøre et quorum. Hvis det imidlertid ikke er fastsatt et quorum i grunnloven eller artiklene, bør det første møtet avgjøre hva som skal utgjøre møtets quorum.

Medlemmarnas quorum må være tilstede, ikke bare i begynnelsen, men det skal også opprettholdes gjennom hele møtet. Ellers vil virksomheten som er gjennomført på møtet, være ugyldig. Dersom et quorum ikke er til stede ved starttidspunktet, kan formannen tillate ekstra tid (f.eks. En halv time) for å gjøre det mulig for møtet å skape quorum.

Dersom selv kvorum ikke er til stede, skal møtet avbrytes og vil bli avholdt igjen på et sted, tidspunkt og dato som formann fastsetter.

4. Dagsorden:

Agenda betyr "ting som skal gjøres" på møtet. Det er listen over bedrifter som skal gjennomføres på møtet. Sekretæren forbereder dagsorden i samråd med formannen. Innkallingen til hvert møte må spesifisere virksomheten som skal gjennomføres i møtet.

Loven sier at innkallingen må vedlegges en "Forklarende erklæring" hvor noen spesiell virksomhet skal gjennomføres. Erklæringen skal inneholde alle de materielle fakta som er relatert til hvert enkelt element i virksomheten, og angir arten og omfanget av interessen til hver direktør og leder av selskapet. Oppgaven må nevne tid og sted der alle dokumenter relatert til spesialvirksomhet kan inspiseres.

Virksomheten gjennomført på et generalforsamling kan deles inn i to klasser:

(i) Vanlig og

(ii) Spesiell.

Ordinært betyr bruk av regnskap og balanse; utbytteerklæring utnevnelse av styremedlemmer og avtale og fastsetting av honorar til revisorer. Enhver annen virksomhet er spesiell virksomhet.

5. Styreformann:

Med mindre annet er fastsatt i artiklene, velger de medlemmer som er til stede på møtet en formann fra hverandre ved hjelp av hendelser. Men hvis en meningsmåling er påkrevd, må den tas umiddelbart med en formann valgt til formålet. Hvert styremedlem har en stemme, men formannen har en ekstra stemme kalt stemmegivning, dvs. enten for eller imot oppløsningen.

6. Fullmakt:

Ethvert medlem som har rett til å delta og stemme på et møte, kan utnevne en annen person til å delta og stemme på hans vegne. Den utsatte personen kalles fullmektigen. Utnevnelsen av en fullmektig må skje ved en skriftlig instruksjon underskrevet av appointeren og deponert hos selskapet, ikke mer enn 48 timer før møtet.

En fullmektig har ikke rett til å snakke i møtet og bare stemme i en avstemning, med mindre artiklene gir noe annet. En proxy trenger ikke å være medlem av selskapet. Et medlem av et privat selskap kan ikke utnevne flere enn en fullmektig til å delta i samme anledning, med mindre annet fremgår av artiklene.

En bedriftsforetak som er medlem av et selskap kan utnevne en representant eller fullmektig ved styrets vedtak. Indiens president eller statlig guvernør, hvis han er medlem av et selskap, kan utnevne enhver person til å opptre som sin representant i et møte.

7. Stemmeform:

Beslutninger skal i første omgang avgjøres ved håndsvisning. Formannens erklæring om resultatene av avstemning ved hendelse av hender er avgjørende.

En undersøkelse skal tas:

(i) Hvis formannen leder det;

(ii) I alle tilfeller, hvis det kreves av medlemmer som har minst 1/10 av stemmeberettiget eller innbetalt kapital;

(iii) For offentlige selskaper dersom det kreves minst 5 medlemmer til stede og berettiget til å stemme; og

(iv) For private selskaper dersom det kreves av et medlem dersom ikke mer enn 7 medlemmer er til stede og 2 medlemmer dersom mer enn 7 medlemmer er til stede.

En avstemning om oppsigelse eller utnevnelse av en leder skal tas umiddelbart. I andre tilfeller skal det tas når formannen bestemmer seg, men det må være innen 48 timer etter etterspørgselen.

En avstemning skal fattes på den måte formannen bestemmer. Den vanlige metoden er å spørre hvert medlem til å registrere sin beslutning på stemmesedler for formålet. Formann skal utnevne to granskere for å undersøke stemmeseddelene.

Legge merke til:

Merknad er et instrument for å gi intimasjon til alle personer som har rett til å delta i et møte angående sted, dato, klokkeslett og formål med møtet.

Forutsetninger om gyldig varsel er:

(i) Merknad skal utstedes i samsvar med vedtektenes bestemmelser.

(ii) Det skal være skriftlig. Meldingen kan også være tilstrekkelig.

(iii) Merknad må angi arten av møtet.

(iv) Det skal gis kun melding til medlemmer, men også til alle personer som er berettiget til å delta i et møte, for eksempel ved generalforsamling, må det gis melding til selskapets revisorer.

(v) Riktig varsel må gis. Generalforsamling krever 21 dagers varsel skriftlig. Et møte kan bli kalt med kortere varsel hvis alle medlemmer gir samtykke.

(vi) Merknad må være tilstrekkelig. Det må tydelig angi sted, dato og time for møtet. En fullstendig agenda er vedlagt som en del av innkallingen.

(vii) Merknad må signeres og utstedes av den rette myndighet.

(viii) Merknad er ikke det samme som en sirkulær. Merknad er gitt til medlemmer, men sirkulær er gitt til kunder og publikum.

Selskapsmøte Type 5. Klassemøte:

Disse møtene holdes av en bestemt klasse aksjonærer med det formål å gjennomføre variasjoner i artiklene med hensyn til deres rettigheter og privilegier eller for konvertering av en klasse til en annen.

Bestemmelsen om variasjon skal være inkludert i Memorandum eller Artikler, og denne varianten må ikke være forbudt i henhold til vilkårene for utstedelse av aksjer av den aktuelle klassen. Slike vedtak skal sendes med tre fjerdedel av flertallet av medlemmene av denne klassen.

Selskapsmøte Type 6. Møte med kreditorer:

Disse møtene kalles når selskapet foreslår å inngå ordning med sine kreditorer. Retten kan bestemme et møte mellom kreditorene eller en kreditorklasse på søknad av selskapet eller av likvidator i tilfelle et selskap slår opp.

Et slikt møte holdes og gjennomføres på en slik måte som domstolen retter. Dersom ordningen er bestått med et flertall på tre fjerdedeler i verdien av kreditorer, og det samme er sanksjonert av Retten, er det bindende for alle kreditorene.

Selskapsmøte Type 7. Møte i Debeture Holders:

Disse møtene kalles i henhold til regler og forskrifter i Trust Deed eller Debenture Bond. Slike møter holdes fra tid til annen hvor gjeldsinnehaverens interesser er involvert på tidspunktet for omorganisering, gjenoppbygging, sammenslåing eller likvidasjon av selskapet. Reglene om utnevnelse av styreformann, innkalling, innkalling mv, er inntatt i Stiftelsen.

Selskapsmøte Type 8. Møte med kreditorer og bidragsposter:

Disse møtene holdes når selskapet har gått i likvidasjon for å fastslå det totale beløpet som selskapet skylder sine kreditorer. Hovedformålet med disse møtene er å få godkjennelse av kreditorer og bidragsytere til kompromiss eller omarrangement for å redde selskapet fra økonomiske vanskeligheter. Noen ganger kan retten også bestille slikt møte.

Når et selskap ønsker å variere rettighetshaverens rettigheter, skal slike møter holdes i henhold til reglene i Debenture Trust Deed. De holdes også for å gjøre det mulig for selskapet å utstede nye obligasjoner eller for å variere renten som skal betales til obligasjonseierne. Begrepet «bidragsgivende» dekker enhver person som er ansvarlig for å bidra til selskapets eiendeler når selskapet slås opp.