Avsetning av arbeidsmann i bransjer: Betydning, pligter og bestemmelser

Les denne artikkelen for å finne ut om Lay-off av arbeidsmann i bransjer. Etter å ha lest denne artikkelen vil du lære om: 1. Betydning av lay-off 2. Kompensasjon for lay-off 3. Plikter 4. Saker 5. Bestemmelser.

Betydningen av lay-off:

Begrepet "lay-off" er definert i § 2 kkk i Industrial Disputes Act, 1947, slik at avleggelse innebærer at en arbeidsgiver mislykkes, nekter eller mangler, på grunn av mangel på kull, kraft eller råvarer eller opphopning av aksjer eller nedbrytning av maskiner eller naturkatastrofer eller for andre uavhengige grunner til å gi arbeid til en arbeidsmann hvis navn bæres på mønstringsrullene i hans industrielle etablering, og som ikke har blitt avskrevet.

Følgelig er følgende essensielle av lay-off:

(i) Det må være feil, avslag eller manglende evne fra arbeidsgiverens side til å gi arbeid til en arbeidsmann.

(ii) Feil, avslag eller manglende evne bør være på grunn av mangel på kull, kraft eller råmaterialer eller opphopning av lager eller nedbryting av maskiner, eller naturkatastrofe eller annen tilknyttet grunn.

(iii) Arbeidsmannens navn skal være på industristiftets mønstringsruller.

(iv) Arbeideren burde ikke ha blitt avskrevet.

Lay-out er et mål for å takle en arbeidsgiveres midlertidige manglende evne til å tilby sysselsetting til en arbeidsmann for å holde etableringen som drift. Det resulterer i umiddelbar arbeidsledighet, men midlertidig i naturen. Det gir ingen slutt på arbeidsgiver-ansattes forhold, og det innebærer heller ikke noen endring i tjenestevilkårene.

Videre foregår avlegg bare i en videreført virksomhet. Når næringsvirksomheten er stengt permanent eller det utelukkes av arbeidsgiveren, er spørsmålet om permisjon ikke relevant. Oppsigelse er bare berettiget når den er i samsvar med definisjonen gitt i avsnitt 2 (kkk) i Industrial Disputes Act.

Forklaringen gitt i dette avsnittet gir videre at hvis en arbeidstaker hvis navn bæres på "industriell etableringsrulle" og som presenterer seg for arbeid i normale timer på en hvilken som helst dag, og han ikke blir ansatt innen to timer etter det presenterer seg selv, han er sagt å være avslappet for dagen.

Men hvis han blir bedt om å presentere seg i løpet av andre halvdel av skiftet og blir ansatt, anses han å være permittert til halve dagen. Men hvis arbeideren ikke blir ansatt selv etter å ha presentert seg ved begynnelsen av andre halvdel av skiftet, anses han å ha blitt permittert for hele dagen.

Videre fremgår det av lovens § 25 A at bestemmelsene i loven om industrielle tvister, 1947 om avslag og tilbakebetaling, ikke gjelder for følgende tre typer industriinstitusjoner:

(a) Et industrianlegg hvor mindre enn femti arbeidere i gjennomsnitt per arbeidsdag har vært ansatt i foregående kalendermåned

(b) Industrielle virksomheter som har en sesongmessig karakter eller hvor arbeid utføres bare periodisk

(c) Næringsvirksomheter som kapittel VB gjelder som innført ved Industrial Disputes Amendment Act, 1976.

Kontinuerlig Service:

Retten til kompensasjon i henhold til loven påløper kun til en arbeidsmann dersom han har satt inn et år med kontinuerlig tjeneste. Seksjon 25 B definerer hva som tilsvarer kontinuerlig tjeneste. En arbeidsmann sies å være i kontinuerlig tjeneste hvis han er i den perioden i uavbrutt tjeneste.

Avbrudd på grunn av sykdom, autorisert permisjon, ulykke, streik som ikke er ulovlig, en lås og opphør av arbeid som ikke skyldes arbeidsmannens feil, bør ikke tas i betraktning for beregning av perioder med kontinuerlig tjeneste.

Selv om en arbeidsmann ikke har vært i kontinuerlig tjeneste i en periode på ett år, skal han anses for å være i kontinuerlig tjeneste i en periode på ett år dersom han oppfyller følgende to betingelser:

(i) Han var ansatt i tolv kalendermåneder før datoen med henvisning til hvilken beregning som skal foretas, og

(ii) I løpet av tolv måneder har han faktisk arbeidet for minst a) hundre og nitti dager ved ansettelse i en gruve, og b) tohundre og førti dager i alle andre tilfeller.

I henhold til forklaringen til denne delen skal følgende dager medregnes for å beregne antall dager en arbeidsmann faktisk har arbeidet under en arbeidsgiver:

(a) De dager han har blitt avskrevet etter en avtale eller stående ordre eller i henhold til denne lov eller annen lov som gjelder for industrien

(b) De dagene han har hatt på opptjent permisjon

(c) De dagene han har vært fraværende på grunn av midlertidig funksjonshemming på grunn av ulykke som oppstår i løpet av sitt arbeid

d) I tilfelle en kvinnelig arbeidstaker, de dagene hun har hatt på barselsorlov, ikke overstiger tolv uker.

Kompensasjon for lay-off (rettigheter til arbeidere):

I henhold til Seksjon 25 C i loven om industrielle tvister er en arbeidsmann som er permittert berettiget til erstatning tilsvarende 50 prosent av den totale grunnlønnen og dearnessgodtgjørelsen for permisjonstiden.

Denne kompensasjonsretten er imidlertid underlagt følgende betingelser:

(i) Han er ikke en badli eller en uformell arbeidsmann.

(ii) Hans navn skal bæres på innretningens mønstringsruller.

(iii) Han skulle ha fullført minst ett års kontinuerlig tjeneste under arbeidsgiveren.

En badli-arbeidsmann betyr en arbeidsmann som er ansatt i stedet for en annen arbeidsmann hvis navn bæres på stempelrullene på etablissementet. En slik arbeider slutter imidlertid å være en badli-arbeidsmann når han er ferdig med ett år med kontinuerlig tjeneste i etableringen.

En arbeidsmann har rett til å avgjøre kompensasjon til en pris som er lik 50 prosent av summen av grunnlønn og dearnessgodtgjørelsen for hans avbestillingsperiode, med unntak av ukentlig ferie som kan gripe inn. Kompensasjon kan normalt hevdes for ikke mer enn førti-fem dager i en periode på tolv måneder.

Selv om avslag overstiger førtifem dager i løpet av en tolvmåneders periode, er det ikke nødvendig med kompensasjon for overskytende periode dersom det foreligger en avtale mellom den som arbeider og arbeidsgiveren.

Hvis avbestillingsperioden overskrider førti-fem dager, har arbeidsgiver to alternativer foran ham, nemlig:

(i) å fortsette å betale kompensasjon for slike etterfølgende perioder

(ii) å legge ned arbeideren.

Dersom arbeidsgiver vedtar det andre alternativet, er han bundet til å overholde bestemmelsene i § 25F. I tilfelle av en slik nedsettelse, er arbeidsgiveren i stand til å justere mengden av avlønn som er betalt i løpet av de foregående 12 månedene mot tilbakebetalingskompensasjon som skal betales i henhold til § 25-F.

Arbeidsrettens rett til å avgjøre kompensasjon er utformet for å avhjelpe de vanskeligheter som er forårsaket av ledighet på grunn av ingen ansattes feil. Bestemmelsen for betaling av kompensasjon for permisjon betyr ikke at arbeidsgiveren kan betale avslagskompensasjon og erklære avslag. Betaling av kompensasjon er ikke en betingelse for å legge avslag

Når avslaget er berettiget og det oppfyller kravene i definisjonen under § 2 (kkk), er den eneste lettelsen til hvilke arbeidstakere som er avskrevet, berettiget til lovfestet lindring som er fastsatt i § 25-C.

Hvis avslaget er malafide i den forstand at det er blitt erklært for å ofre arbeidstakerne, ville det ikke være avslag begrunnet i henhold til § 2 (kkk), og lettelsen ga de avskrevne arbeidsmennene under § 25 -C ville ikke være den eneste lettelsen de har rett til.

Arbeidsgiverens oppgaver i forbindelse med lay-off:

Følgende plikter er lagt ned for arbeidsgiveren i forbindelse med et avslag:

(a) Arbeidsgiveren skal opprettholde en arbeidsmiljørulle av arbeidsmenn og sørge for at arbeidstakere fremlegger arbeid på arbeidsplassen på fastsatt tidspunkt i løpet av normal arbeidstid, selv om arbeidsmann i et industrianlegg har blitt lagt av.

(b) Avslaget må være av grunnene angitt i § 2 (kkk).

(c) Arresteringsperioden for arbeidere dersom stoppet oppstår i arbeidstiden, bør ikke overstige to timer etter at stoppet har gått i gang.

(d) Kompensasjon for avreise skal være i hastighet og for perioden som er spesifisert i Seksjon 25-C i Industrial Disputes Act.

Tilfeller hvor en arbeidsmann ikke har rett til å gi erstatning:

Bestemmelsene i § 25-E gir visse unntak fra den generelle regelen for betaling av avlønn. Med andre ord, selv om arbeideren er permittert, vil han bli avskåret for å kreve erstatning dersom saken faller inn under noen av de tre klausulene i denne delen. I de følgende tilfellene har en arbeidstaker som er permittert ikke krav på erstatning.

1. Nektet å godta alternativ sysselsetting:

Hvis en avslappet arbeidstaker nekter å godta alternativ sysselsetting, forutsatt at slik alternativ sysselsetting er:

(a) I samme etablissement hvorfra han har blitt avskrevet eller

(b) I enhver annen etablering som tilhører samme arbeidsgiver som er lokalisert i byen eller landsbyen innenfor en radius på fem miles fra etableringen som han tilhører,

(c) Etter arbeidsgiverens oppfatning krever alternativ ansettelse ingen spesiell ferdighet eller tidligere erfaring og kan gjøres av arbeideren og

(d) Den har samme lønn som normalt ville ha blitt utbetalt til arbeideren i sin opprinnelige stilling.

2. Fravær fra etableringen:

Hvis arbeideren ikke presenterer seg på den fastsatte tiden i løpet av normal arbeidstid minst en gang om dagen.

3. Slå eller gå sakte:

Hvis slik avleggelse skyldes streik eller nedbremsing av produksjonen fra arbeidsmedlemmer i en annen del av virksomheten.

Spesielle bestemmelser i forbindelse med forbud mot lay-off:

Seksjon 25 M (Kapittel VB lagt til Industrial Disputes Act, 1947 ved Industrial Disputes Amendment Act, 1976) legger visse begrensninger på arbeidsgiverens rett til å legge av arbeidere.

For anvendelse av dette kapittelet er det imidlertid nødvendig at det industrielle anlegget ikke må være av sesongmessig karakter, eller i dette etablissementet må arbeid ikke utføres intermittent og at arbeidsstyrkenes styrke ikke skal være mindre enn ett hundre.

Seksjon 25 M fastsetter at ingen arbeidstaker, bortsett fra en badli eller en uformell arbeidsmann, hvis navn bæres på mønstringsrullene til et industrianlegg som dette kapittelet gjelder for, skal avlegges av arbeidsgiveren, med mindre slik avslag skyldes mangel på makt eller naturkatastrofe, og i tilfelle en gruve skyldes det også avfyring, hette, overflødig brennbar gass eller eksplosjon.

Han kan bare avlegge arbeideren med forutgående tillatelse fra den aktuelle regjeringen eller en slik myndighet som det kan angis av den regjeringen på en søknad gjort på denne vegne (som endret ved endringsloven for industrielle tvister, 1984).

En søknad om tillatelse skal gjøres av arbeidsgiveren på foreskrevet måte, og angir klart årsakene til det tiltenkte avslaget. En kopi av slik søknad skal også serveres samtidig på de berørte arbeidstakere.

Hvor arbeidsmedlemmer unntatt badli arbeidere eller tilfeldige arbeidere av en gruve har blitt avskrevet av brann, flom eller overflødig brennbar gass eller eksplosjon, skal arbeidsgiveren innen en tretti dager fra datoen for påbegynnelsen av et slikt legge -off gjelder for den aktuelle regjeringen eller angitte myndighet for tillatelse til å fortsette lay-offen.

Når det søkes om tillatelse, skal den aktuelle regjeringen eller den angitte myndigheten gjøre nødvendig forespørsel etter eget skjønn. Den skal gi en rimelig anledning til å bli hørt til arbeidsgiveren, de berørte arbeidstakere og de som er interessert i slik avleggelse.

Den rette regjeringen, med hensyn til ektheten og tilstrekkigheten av årsakene til slik avleggelse, til arbeidernes interesse og alle andre relevante faktorer ved bestilling og av grunner til å bli registrert skriftlig, gi eller nekte å gi slik tillatelse . En kopi av ordre fra riktig myndighet eller foreskrevet myndighet skal formidles til arbeidsgiver og arbeidsmenn.

Når en søknad om tillatelse er innvilget, og den aktuelle regjeringen eller den angitte myndigheten ikke kommuniserer ordren som gir eller nekter å gi tillatelse til arbeidsgiveren, innen en periode på tretti dager fra datoen for slik søknad, tillatelsen Ansøgt søknad anses å ha blitt gitt ved utløpet av nevnte periode på seksti dager.

En ordre fra den aktuelle regjeringen eller den angitte myndighet som gir eller nekter å gi tillatelse skal være endelig og bindende for alle berørte parter og skal forbli i kraft i ett år fra datoen for slik bestilling.

Den aktuelle regjeringen eller den angitte myndigheten kan enten på egen hånd eller på søknaden fra arbeidsgiveren, eller noen arbeidsmann, gjennomgå sin ordre som gir eller nekter å gi tillatelse eller henvise saken til en domstol for avgjørelse. Når det er henvist til en domstol, skal det bestå en pris innen 30 dager fra datoen for slik henvisning.

Dersom det ikke er gjort søknad om tillatelse, eller hvor tillatelsen for ethvert avslag er nektet, skal et slikt avslag anses som ulovlig fra det tidspunkt arbeidsarbeidet ble avskrevet. Arbeidsgiverne har rett til alle fordelene i henhold til loven som for tiden er i kraft som om de ikke hadde blitt avskrevet.

Den rette regjeringen kan, hvis det er fornøyd at det på grunn av unntakstilfeller som ved ulykke i etableringen eller død av arbeidsgiveren er nødvendig å gjøre ved bestilling direkte at bestemmelsene i underavsnitt 1 og 3 ) gjelder ikke i forhold til slik etablering i en periode som kan spesifiseres.

En arbeidstaker skal ikke anses for å være avskrevet i denne delen av en arbeidsgiver dersom en slik arbeidsgiver tilbyr en annen ansettelse til arbeideren. Den alternative sysselsettingen etter arbeidsgiverens oppfatning bør ikke kreve noen spesiell ferdighet eller tidligere erfaring og kan gjøres av arbeidsmenn.

Tilbudet om alternativ sysselsetting skal være i samme etablering hvorfra han har blitt avskrevet eller i et hvilket som helst annet etablissement som tilhører samme arbeidsgiver som er lokalisert i samme by eller landsby eller ligger innenfor en slik avstand fra virksomheten som han tilhører som den Overføring vil ikke medføre urimelig motgang for arbeideren.

Videre tilbys lønnene som ville ha blitt betalt til arbeidsmennene for alternativ arbeidsledelse også.