Allotering av Aksjer: Regler, Begrensninger og Effekter

La oss gjøre en grundig studie om tildeling av aksjer. Etter å ha lest denne artikkelen vil du lære om: 1. Regler om tildeling 2. Begrensninger 3. Effekt av en uregelmessig tildeling 4. Returnerer som tildeling.

Regler om tildeling av aksjer:

Følgende regler om tildeling av aksjer er notert:

(a) Søknadsskjema:

Et prospekt er en invitasjon til publikum om å kjøpe aksjer. Den påtænkte kjøperen må selvsagt søke i en foreskrevet form (gitt i prospektet) for det formål som kalles 'søknadsskjema'.

Det er unødvendig å nevne at prospektet fastsetter tidspunktet da søknaden vil bli åpnet og tildelingen vil bli gjort. Tildelingsbrev skal sendes til søkeren av aksjer etter at tildelingen er gjort.

(b) Tilbud og aksept:

Vi vet at medlemskap i et selskap etter å kjøpe aksjer er ingenting annet enn en kontrakt. Søknadsskjemaet som er gitt av medlemmene er "tilbudet" og tildeling av styremedlemmer er "aksept" av det "tilbudet" og på samme måte er varselet om aksept som sendes, "aksept av tilbudet".

(c) Betinget tilbud og aksept for tilbud:

Vanligvis blir betingelsene trykt i søknadsskjemaet, f.eks. Ved over-abonnement av aksjer, vil aksjer bli tildelt på pro rata basis mv. Betingelser for aksept er praktisk talt ugyldig.

(d) Riktig myndighet:

Det skal huskes at allokering av aksjer alltid skal gjøres av den rette myndighet, f.eks. Av styret, og tildeling uten riktig myndighet er ugyldig. Selv om tildeling kan delegeres til noen personer dersom artiklene gir det.

(e) rimelig tid:

Etter å ha mottatt søknadsskjemaet, skal tildelingen gjøres så snart som mulig av regissørene, dvs. innen rimelig tid. Ellers vil søknader om "tilbud" bli tilbakekalt dersom en rimelig frist utløper.

(f) Fiktivt navn:

Sec. 68A sier at enhver person som

(i) Lag i et fiktivt navn for å anskaffe eller abonnere på noen del; eller,

(ii) induserer et selskap å tildele, registrere overføring av aksjer til ham eller enhver annen person i et fiktivt navn skal straffes med fengsel i opptil 5 år.

Restriksjoner på tildeling av aksjer:

Følgende restriksjoner er foreskrevet i selskapsloven angående tildeling av aksjer:

(a) Minimum Abonnement :

Sec. 69 (1) sier at ingen tildeling kan gjøres av selskapet til det minste abonnementet er mottatt.

(b) Søknadspenger:

Sec. 69 (3) fastslår imidlertid at beløpet som skal betales på hver aksje med søknadsskjemaet, ikke må være mindre enn 5% av aksjens pålydende verdi.

(c) penger som skal deponeres i en planlagt bank:

Sec. 69 (4) fastslår at penger mottatt fra søkerne må deponeres i en planlagt bank inntil sertifikatet for å påbegynne virksomheten er oppnådd eller til hele beløpet som skal betales ved søknad om aksjer med hensyn til minimumsabonnementet, er mottatt av selskapet.

(d) Retur av penger:

Sec. 69 (5) fastslår at dersom minimumsabonnementet ikke er opphøyd eller om tildelingen ikke kunne gjøres innen 120 dager fra datoen for offentliggjøring av prospektet, må styremedlemmene returnere de mottatte penger fra søkerne. Dersom pengene blir tilbakebetalt innen 130 dager, betales ingen renter, utover hvilke styremedlemmene er ansvarlige for å betale renter @ 6% pa fra den 130. dagen til dagen for tilbakebetaling.

(e) Erklæring i stedet for prospekt:

Sec. 70 av selskapsloven fastslår at et offentlig selskap som ikke har utstedt et prospekt, skal gi registreringsregistrator en erklæring i stedet for prospekt som er underskrevet av hver direktør eller foreslåtte direktør eller hans agent i form som foreskrevet i vedlegg III i loven, minst 3 dager før første tildeling av aksjer.

(f) Åpning av abonnementslisten:

Sec. 72 fastsetter at ingen tildeling kan gjøres til begynnelsen av den femte dagen etter offentliggjøring av prospektet eller senere tidspunkt som foreskrevet for formålene i prospektet.

(g) Tilbakekalling av søknad:

Søknad om aksjer kan ikke tilbakekaldes før etter utløpet av den femte dagen etter åpning av abonnementslisten, bortsett fra i ett tilfelle, dvs. hvis en ansvarlig person gir offentlig melding om tilbaketrekking av samtykket til utstedelse av prospektet, skal enhver søker kan tilbakekalle søknaden sin.

Effekter av en uregelmessig tildeling av andeler :

Følgende konsekvenser skal gjøres dersom tildelingen er gjort i strid med Sees. 69, 70 og 73, angitt tidligere:

(i) Alternativ:

Se. 71 (1) og (2) fastsetter at tildelingen blir ugyldig etter opsjonen til aksjonærene. Alternativet til å unngå kontrakten må utøves innen 2 måneder etter at det holdes lovfestende møte eller hvor det ikke holdes lovfestende møte eller hvor tildelingen skjer etter avholdelse av lovmøtet innen 2 måneder etter tildelingstidspunktet.

Det samme kan utøves selv om selskapet er i ferd med likvidasjon.

(ii) Kompensasjon:

Sec. 71 (3) fastsetter at dersom noen styremedlem med vilje eller forsett bryter med reglene eller tillater overtredelsen, er han pliktig til å betale erstatning til de berørte aksjonærer for ethvert tap eller skade han har hatt. Men erstatningskravet skal innleveres innen 2 år fra tildelingsdatoen.

(iii) fin:

Sec. 72 (3) fastslår at gyldigheten av en tildeling ikke skal berøres av noen overtredelse av de foregående bestemmelser i denne paragraf, men "i tilfelle av en slik overtredelse, selskapet, en fid hver sjef i selskapet som er inne standard, skal straffes med bøter som kan strekke seg til Rs. 5000.

(iv) ugyldig:

Hvis noen tildeling er gjort i strid med Sec. 73, det samme blir behandlet som tomrom.

Returnerer til tildeling av aksjer:

I følge sek. 75 i selskapsloven, skal et selskap med en aksjekapital (enten offentlig eller privat) med registrator returnere tildelingen innen 30 dager etter at det er gjort slik tildeling av aksjer som gir fulle opplysninger om tildeling, slik som:

(i) Antallet og nominelt beløp av aksjene tildelt;

(ii) Navnene, adressene og okkupasjonene til de tildelte; og

(iii) Beløpet betalt eller betales på hver aksje.

Dersom noen aksjer (unntatt bonusaksjer) tildeles som delvis innbetalt eller fullt innbetalt (annet enn kontanter), må selskapet produsere til inspeksjon av registratoren:

(i) En skriftlig kontrakt som utgjør overskriften til aksjene;

(ii) Salgskontrakt eller for tjenester eller annen vederlag for hvilken tildelingen ble gjort; og

(iii) arkiver med registrator- (a) kopi eller kontrakt (nevnt ovenfor) og (b) retur med angivelse av antall og nominelt beløp av aksjen som er tildelt.

Ved tildeling av bonusaksjer skal avkastningen angi navn, adresser og yrker av allottee, i tillegg til antall og nominelle beløp på aksjene utstedt i tildeling sammen med en kopi av oppløsningen som tillater utstedelse av slike aksjer.

Det skal huskes at ingen avkastning må innleveres i forbindelse med utstedelse og tildeling av aksjer som selskapet hadde mistet for manglende betaling av samtaler. Re-utstedelse av fortabte aksjer er ikke en tildeling i henhold til §§. 75 (1).