Hva er målet med økonomisk ledelse?

Åpenbart bør han konsentrere seg om å betjene interessene til eierne av virksomheten i størst mulig grad. Kort sagt, målet med økonomisk styring er å maksimere aksjeeiernes rikdom.

Image Courtesy: citelighter-cards.s3.amazonaws.com/p16oclpe2m1413u141am517l16k40_10814.jpg

I henhold til denne tilnærmingen kan eiers interesse bedst betjenes av rikdomsmaksimering, og dette er det virkelige målet med økonomisk styring. Riksmaksimering betyr å øke kapitalen investert i virksomheten av aksjonærene. Markedsprisen på aksjene er indeksen for den investerte kapitalen.

Hvis aksjekursen på aksjene øker, kan det sies at kapital (formue) som er investert av aksjonærene, har verdsatt. Tvert imot, fall i markedsprisen på aksjene har en negativ effekt på deres rikdom. Aksjeeiers rikdom kan beregnes med følgende formel: Aksjonærens nåværende rikdom i et selskap.

For eksempel kjøper en person 100 aksjer i XYZ Co. til en kurs på 100 per aksje. Det betyr at hans rikdom i selskapet er verdt 10.000 (100 × 100). Etter en stund stiger markedsprisen på aksjen til 120 per aksje.

Det betyr at hans rikdom i selskapet har gått opp til 12.000 (100x 120). Med andre ord har hans rikdom økt med 2000. Tvert imot, hvis markedsprisen på aksjen faller til 80 per aksje, vil hans formue i selskapet bli redusert til 8 000 (100 x 80).

Det er derfor klart at rikdomsmaksimering bare er mulig når markedsprisen på aksjene stiger. Her oppstår spørsmålet hvilke skritt som skal tas av finansdirektøren for å heve markedsprisen på selskapets aksjer? Svar på dette spørsmålet er at han bør ta alle de tre hovedfinansieringsavgjørelsene som er gitt nedenfor:

(i) Optimal investeringsavgjørelse:

Det betyr at han bør ta slike beslutninger om investering som er relativt mer lønnsomme,

(ii) Optimal finansieringsavgjørelse:

Det betyr at han bør lage en slik blanding av gjeldskapital og aksjekapital som har den laveste kapitalkostnaden.

(iii) Optimal utbyttebeslutning:

Det betyr at selskapets totale fortjeneste skal fordeles mellom aksjonærene på en slik måte at de føler seg fornøyd, samtidig som selskapet også har tilstrekkelig reserve for å møte fremtidige krav.

Beslutninger truffet på ovennevnte måte bidrar til å styrke selskapets finansielle stilling sterk og har en positiv effekt på aksjekursenes markedspris. Det kan derfor sies at målet med økonomisk forvaltning er rikdomsmaksimering. Dette målet tjener også selskapets interesse på den beste måten. Det er fullt praktisk som også allment anerkjent mål.