Et Sound Risk Management System er integrert i et effektivt Clearing and Settlement System

Et godt risikostyringssystem er integrert i et effektivt clearing- og oppgjørssystem. Rydningsselskapet sikrer at handelsmedlemmenees forpliktelser står i forhold til deres nettoverdi. Den har etablert et omfattende risikostyringssystem som kontinuerlig overvåkes og oppgraderes for å forhindre markedssvikt.

Det overvåker track record og ytelse av medlemmer og deres nettoverdi; forplikter seg til å overvåke medlemmernes stillinger og eksponere med markedet, og samle inn marginer fra medlemmer, og deaktiverer medlemmer automatisk hvis grensene brytes.

Image Courtesy: springbayseafoods.com.au/images/gallery/settlement-attachment-system.jpg

For å beskytte investorernes interesser administrerer NSE et effektivt markedstilsynssystem for å dempe overdreven volatilitet, oppdage og forhindre prismanipulering og følger et system med prisbånd. Videre opprettholder børsen strenge tilsyn med markedsaktivitetene i illikvide og volatile verdipapirer.