Statistikk: Definisjon, Funksjon, Opplæringsroll og Begreper

Les denne artikkelen for å lære om definisjon, funksjon, rolle i utdanning og begreper statistikk.

Definisjon av statistikk:

Statistikere har definert begrepet på forskjellige måter.

Noen av definisjonene er gitt nedenfor:

Longman Dictionary:

Statistikk er en samling av tall som representerer fakta eller måling.

Webster:

'Statistikk er de klassifiserte fakta som representerer forholdene til folket i en stat, spesielt de fakta som kan oppgis i tall eller i tabeller med tall i noen tabulære eller klassifiserte ordninger.

AL Bowley:

Statistikk er tallerklæringer om fakta i en avdeling som ligger i forhold til hverandre.

H. Sacrist:

"Med statistikk mener vi at samlet mengde fakta påvirkes i mange grad av årsaker, numerisk uttrykt, oppregnet eller estimert i henhold til fornuftig standard for nøyaktighet, samlet på systematisk måte for et forutbestemt formål og plassert i forhold til hverandre."

Fra de ovennevnte definisjonene kan det sies at statistikk er:

en. Numeriske fakta som kan måles oppregnet og estimert.

b. Fakta er homogene og relaterte til hverandre.

c. Fakta må være nøyaktige.

d. Det må samles systematisk.

Lovitt:

"Statistikk er det som omhandler innsamling, klassifisering og tabulering av tallfakta som grunnlag for forklaring, beskrivelse og sammenligning av fenomener."

Statistikkens funksjon:

Statistikken har en rekke funksjoner å gjøre.

Følgende punkter forklarer statistikkens funksjoner i sammendrag:

1. Det hjelper med å samle og presentere dataene på en systematisk måte.

2. Det hjelper å forstå uklare og komplekse data ved å forenkle det.

3. Det hjelper å klassifisere dataene.

4. Det gir grunnlag og teknikker for å gjøre sammenligning.

5. Det hjelper å studere forholdet mellom ulike fenomener.

6. Det bidrar til å indikere utviklingen av atferd.

7. Det hjelper å formulere hypotesen og teste den.

8. Det bidrar til å trekke rasjonelle konklusjoner.

Statistikk i utdanning:

Måling og evaluering er avgjørende for å undervise i læringsprosessen. I denne prosessen fikk vi poeng og tolket disse poengene for å ta beslutninger. Statistikk gjør det mulig for oss å studere disse resultatene objektivt. Det gjør læringsprosessen mer effektiv.

Kunnskapen om statistikk hjelper læreren på følgende måte:

1. Det hjelper læreren å gi den mest nøyaktige beskrivelsen:

Når vi vil vite om eleven, administrerer vi en test eller observerer barnet. Deretter fra resultatet beskriver vi om elevens prestasjoner eller egenskaper. Statistikk hjelper læreren til å gi en nøyaktig beskrivelse av dataene.

2. Det gjør læreren klar og nøyaktig i prosedyrer og tenkning:

Noen ganger på grunn av mangel på teknisk kunnskap blir lærerne vage i å beskrive elevens prestasjoner. Men statistikk gjør at han kan beskrive ytelsen ved å bruke riktig språk og symboler. Hvilket gjør tolkningen klar og nøyaktig.

3. Det gjør det mulig for læreren å oppsummere resultatene på en meningsfull og praktisk måte:

Statistikk gir orden til dataene. Det hjelper læreren å gjøre dataene presise og meningsfylte og å uttrykke det på en forståelig og tolkbar måte.

4. Det gjør det mulig for læreren å trekke generelle konklusjoner:

Statistikk bidrar til å trekke konklusjoner, samt å trekke ut konklusjoner. Statistiske skritt bidrar også til å si om hvor mye tro som skal legges i hvilken som helst konklusjon og om hvor langt vi kan forlenge generaliseringen vår.

5. Det hjelper læreren å forutsi elevers fremtidige ytelse:

Statistikk gjør det mulig for læreren å forutsi hvor mye noe vil skje under forhold vi kjenner og har målt. For eksempel kan læreren forutsi den sannsynlige poengsummen til en elev i slutteksamen fra hans inngangstest. Men prediksjonen kan være feil på grunn av forskjellige faktorer. Statistiske metoder forteller om hvor mye feilmargin som skal tillate ved å lage spådommer.

6. Statistikk gjør det mulig for læreren å analysere noen av årsakssammenhengene som ligger til grund for komplekse og ellers be-wildering hendelser:

Det er en vanlig faktor at atferdsmessig utfall er en følge av mange årsaksfaktorer. Grunnen til at en bestemt student utfører dårlig i et bestemt emne er variert og mange. Så med de riktige statistiske metodene kan vi holde disse fremmede variablene konstant og kan observere årsaken til svikt av eleven i et bestemt emne.

Viktige begreper i statistikk:

Data:

Data kan defineres som informasjon hentet fra en undersøkelse, et eksperiment eller en undersøkelse.

Score:

Score er den numeriske evalueringen av ytelsen til en person på en test.

Kontinuerlig serie:

Kontinuerlig serie er en serie observasjoner der de ulike mulige verdiene av variabelen kan variere ved uendelige mengder. I serien er det mulig å forekomme til enhver mellomliggende verdi innenfor serien av serien.

Diskret serie:

Diskret serie er en serie hvor verdiene av en variabel er ordnet etter størrelsen eller til noen bestilte prinsipper. I denne serien er det ikke mulig å forekomme til enhver mellomliggende verdi innenfor området. Eksemplet på slike er fortjeneste, antall personer eller folketalldata.

variabel:

Eventuell egenskap eller kvalitet som har evne til å variere eller har minst to målepunkter. Det er egenskapen som endres fra ett tilfelle eller en tilstand til en annen.

variasjon:

Spredningen av score, vanligvis angitt av kvartilavvik, standardavvik, rekkevidde etc.

Frekvens:

Frekvensen kan defineres som antall forekomster av en gitt verdi eller sett av verdier. For eksempel har 8 studenter scoret 65. Slik at poengsummen 65 har en frekvens på 8.

Frekvensfordeling:

Det er en tabell som viser frekvensene av verdiene til en variabel når disse verdiene er ordnet i størrelsesorden.

Sammenheng:

Korrelasjon betyr interdepended mellom to eller flere tilfeldige variabler. Det kan angis som tendensen til tilsvarende observasjon i to eller flere serier for å variere sammen fra gjennomsnittene i deres respektive serier, det vil si å ha tilsvarende relativ stilling.

Hvis tilsvarende observasjoner har en tendens til å ha tilsvarende relative posisjoner i deres respektive serier, er korrelasjonen positiv; hvis de tilsvarende verdier har en tendens til å være divergerende i posisjon i deres respektive serier, er korrelasjonen negativ; fravær av en systematisk tendens til at de tilsvarende observasjonene er enten like eller ulik i deres relative posisjoner indikerte null korrelasjon.

koeffisient:

Det er en statistisk konstant som er uavhengig av måleenheten.

Korrelasjonsfaktor:

Det er et rent tall, begrenset av verdiene + 1, 00 og -1, 00 som uttrykker graden av forholdet mellom to kontinuerlige variabler.