Sammenligninger mellom Treynor og Sharpe Measure

Sammenligningene mellom Treynor og Sharpe Measure er gitt nedenfor:

Sharpe-tiltaket bruker standardavviket av avkastning som mål for risiko, mens Treynor-tiltaket benytter beta (systematisk risiko). Sharpe-foranstaltningen vurderer følgelig implisitt porteføljeforvalteren på grunnlag av avkastning, men tar også hensyn til hvor godt diversifisert porteføljen var i denne perioden.

Image Courtesy: risk.net/IMG/068/250068/goldeggmeasure.jpg

Hvis en portefølje er helt diversifisert (ikke inneholder noen usystematisk risiko), ville de to tiltakene gi identiske rangeringer fordi den totale variansen i porteføljen ville være en systematisk varians.

Hvis en portefølje er dårlig diversifisert, er det mulig for den å ha en høy rangering på grunnlag av Treynor tiltak, men en mye lavere rangering på grunnlag av Sharpe-mål. Enhver forskjell bør direkte tilskrives den manglende diversifisering av porteføljen.

Derfor gir de to tiltakene komplementær, men forskjellig informasjon, og begge tiltakene skal utledes.

Som Sharpe har påpekt, hvis man har å gjøre med en godt diversifisert porteføljegruppe, for eksempel verdipapirfond, vil de to tiltakene gi svært liknende rangeringer, fordi Sharpe følte at variabiliteten på grunn av usystematisk risiko var sannsynligvis forbigående, han trodde at Treynor måling kan være et bedre mål for å forutsi fremtidig ytelse, og hans resultater bekreftet generelt denne forventningen.