Prosjektets driftskostnad (med beregninger)

Driftskostnadene inkluderer:

A. Kostnad for produksjon / salgskostnad:

Den totale produksjonsprisen justeres av endringen i prisen på ferdige varer produsert for å komme til anskaffelseskost.

B. Administrative kostnader.

C. Salgskostnader.

D. Avskrivninger på anleggsmidler.

E. Avskrivning av foreløpige og preoperative utgifter.

Vi vil gjerne behandle de viktigste elementene som vurderes i estimeringen av ovennevnte utgiftskategori.

A. Kostnad for produksjon:

Kapasitetsarbeid og estimering av nivåene på aksjer, debitorer og kreditorer som er relevante for kapasiteten er nødvendige for å anslå produksjonskostnaden for aktivitetsvolumet.

(i) Kapasitetsarbeid:

Fra anleggets tekniske detaljer og de tilgjengelige andre ressursene som arbeidskraft, plass etc. blir det beregnet en estimering av anleggets installerte kapasitet. Når den installerte kapasiteten er utarbeidet, beregnes det at anleggets drift oppnås fra den første null til åtti eller nitti prosent av den installerte kapasiteten.

Toppet oppnås i en periode på tre eller fire år fra starten på en utfaset måte som 40, 60, 80 og deretter 90 prosent av den installerte kapasiteten beregnet henholdsvis år 1, 2, 3 og 4.

(ii) Lagernivå:

Nivået på lager som representerer råvarer, arbeidsprosess (WIP) og ferdigvarer vurderes også vurderer å vurdere ledetid som kreves for å:

en. Fremstille råvarene;

b. Fremstilling av ferdigvarer, som også bidrar til å estimere et gjennomsnittlig WIP-nivå

c. Selg det ferdige produktet, slik at salget av ferdige varer ikke er begrenset av at de ferdige varene ikke er tilgjengelige.

Det skal sørges for at lagerinnholdet ikke er unødvendig høyt, da varelagerets kostnader er svært høye.

(iii) Debitorer og kreditorer nivå:

Nivået på handelsforetak og kredittkreditorer vurderes også i forhold til markedssituasjonen og tilbakemeldinger fra utbredte retningslinjer. Selv om Debitorer og Kreditorer ikke har direkte bearing på driftskostnad, men indirekte, da det påvirker kontantstrøm / arbeidskapital, påvirker det rentekostnaden på lån til arbeidskapital.

(iv) Materialkostnad:

Når grunnprisene på materialer og komponenter, inkludert emballasjematerialene, er fastslått, blir kostnadene for slike materialer beregnet for produksjonsvolumet i henhold til det projiserte kapasitetsarbeidet for de respektive årene utarbeidet. Det tas hensyn til å inkludere viss prosentandel som normalt materialtap som er normalt i den aktuelle produksjonsprosessen.

(v) Lønner inkludert lønn for ledere:

Dette er anslått vurderer organisasjonen som er planlagt med antall personer og deres karakter i henhold til de vanlige markedsrenten.

Produksjonsstedet skal bemannes med estimert kategori av ansatte som:

en. Formann,

b. Overordnet personale,

c. Høyt kvalifisert, dyktig, halvfaglig og ufaglært arbeidstaker.

Mens antall ledende ansatte som foreman og tilsynsmedlemmer kan forbli det samme, vil det estimerte antall andre arbeidsgrupper variere i henhold til projisert aktivitetsnivå. Med tanke på tallene og karakterene sine beregnes også lønnskostnaden i produksjonsstedet.

Ved beregning av den totale anslåtte kostnaden under dette overskriften vurderes følgende punkter:

(a) Foruten normal lønn og lønn, kan andre personalkostnader som kan være et tillegg på trettifire prosent av lønn eller lønn anses å representere bonus, permittering, medisinske utgifter, ensartet, arbeidsgiveravgift til sikringsfond, kantineutgifter, transportutgifter etc.

(b) Ved beregning av antall direkte arbeidstakere som kreves for arbeid på ulike nivåer av anleggskapasitetsarbeidene estimert for ulike år, (som det normale tapet av materiale i produksjonsprosessen) skal det normale tapet av arbeidstid også betraktes som det Det er ikke en realitet at en arbeidstaker vil jobbe alle arbeidstiden med samme normale hastighet.

Det finnes mange vitenskapelige metoder for å utarbeide arbeidstidsinnholdet i et produkt (ved tids- og bevegelsesstudie) og også de totale produktive timene som er tilgjengelige per arbeidstaker, inkludert den estimerte fabrikkhastigheten til arbeid. Disse metodene er nyttige for å vurdere arbeidsstyrkenes krav til fabrikken på et bestemt kapasitetsnivå.

(vi) Verktøy:

I likhet med materialkostnaden ved ulike kapasitetsnivåer for anleggets arbeid, estimeres kostnadene for kraft, brensel mv. Forbruket av kraft, drivstoff mv. Er estimert fra mengden kraft og drivstofforbruk i henhold til spesifikasjonene til anlegget og maskiner installert. Tilsvarende blir strømforbruket til de elektriske punktene som er installert i anlegget utarbeidet.

(vii) Reparasjoner og vedlikehold:

Til tross for at anlegget er nytt, er det ønskelig å vurdere en estimert mengde utgifter under dette hodet som vanlig reparasjon og vedlikehold.

Når prosjektet selv vurderer en plan om å ha intern vedlikeholdsbutikk med det funksjonelle ansvaret for alt mekanisk / elektrisk vedlikehold, bør de anslåtte gjentatte utgifter for slik vedlikeholdsbutikk vurderes. Dette inkluderer forbruk av reservedeler og forbruksvarer samt lønninger til personell som er planlagt for vedlikeholdsavdelingen.

(viii) Fabrikkomkostningene:

Andre utgifter på fabrikken som ikke er inkludert i punkt 1 til 7 detaljert tidligere, er inkludert som estimerte fabrikkomkostnader.

Disse elementene inkluderer utgifter til fabrikken som:

(a) Lei, for fabrikk, hvis noen;

(b) Forsikringspremie for anleggsmidler og også for fabrikkarbeidere som Ansattes statsforsikring;

(c) Porto, telefon, faks osv. på fabrikken;

d) reiseutgifter

(e) Avskrivninger på anlegg og maskiner og annet fabrikkutstyr;

(f) Proportionelle administrasjonskostnader, som kan belastes fabrikken på grunnlag av tid brukt av ledelsen på fabrikkoperasjonen.

B. Administrasjonskostnader:

Dette representerer alle indirekte utgifter påløpt i organisasjonen, inkludert estimerte utgifter for:

(i) Lønn for alle indirekte ansatte som estimert i prosjektorganisasjonen (unntatt de som er planlagt for salgsavdelingen) inklusive personalkostnader;

(ii) Porto, telefaks faks etc .;

(iii) Reiseutgifter;

(iv) Forsikring annet enn for fabrikkens eiendeler;

(v) Leie, priser, skatt, elektrisitet mv .;

(vi) Avskrivninger av alle anleggsmidler bortsett fra anleggsmidler.

C. Salgsutgifter:

Dette representerer estimerte utgifter i salgsavdelingen i henhold til projiserte organisasjoner og inkluderer elementene:

(i) lønn og personalkostnad for selgere og ledere som planlagt;

(ii) publisitet, reklame, utstillinger mm;

(iii) subsidier, provisjoner, rabatter til forhandlere mv .;

(iv) administrasjonskostnader ved salgskontor, herunder leie, skatter mv. av salgskontor, hvis noen, planlagt som sådan.

D. Avskrivninger:

Avskrivningskostnader representerer forbruket av bruksenheter som inngår i en eiendel. Følgelig er avskrivningskostnadene (normalt utført som påløpt med tidsavbrudd) knyttet til kostnadsstedet hvor slike eiendeler er installert. Derfor vurderes avskrivning av eiendeler installert på en fabrikk som en del av fabrikkens kostnader.

I "prosjektkostnadsestimering" som viser forventet resultat- og tapskonto, vises slike utgifter som totale utgifter under egen linje. Lignende behandling er notert i selskapets finansielle regnskap hvor driftsresultatet vises før de totale avskrivninger belastes.

Rentekostnad siden oppstart av kommersiell drift:

I likhet med det som nettopp er nevnt om avskrivningskostnadene, blir rentekostnaden også tatt ut av driftskostnaden og vist som en egen kostnad i driftsresultatet som en individuell utgiftskostnad og ikke fordelt på ulike andre kostnadssteder.

E. Avskrivning av foreløpige og preoperative utgifter:

De anslåtte kostnadene avskrives som ansvarlig for den forventede resultat- og tapskonto innen 10 år siden begynnelsen av kommersiell produksjon.

Prosjektresultatregnskap:

Estimering av inntekter og resultatregnskap:

Kapasitetsnivået for arbeidet oppnås på en gradvis måte. Ved behov kan anlegget imidlertid arbeide mer enn 100 prosent av sin installerte kapasitet, og arbeider ekstra skift. I tråd med det beregnede arbeidsnivået, estimeres volumet av salg av ferdigproduktet avhengig av forventet etterspørsel.

Med andre ord, beregningsnivået skal være i samsvar med estimert salgsvolum som støttes av markedsundersøkelsesrapporten. Med tanke på forventet nettosalgspris, estimeres nettoomsetningen for ulike år. Fra estimert netto salgspris på salgs- og andre utgifter, er det beregnet en estimert resultat- og tapskonto for flere år.

Produksjonsnivået er estimert i forhold til volumet av prognostisert salg og det planlagte nivået på ferdige aksjer. Fra disse anslagene er syklusen av ferdigvarebeholdning (åpning av aksjer, produksjon, salg og avsluttende aksjer) etablert og pengeværdien av Salg og Kostnad for Produksjon utarbeidet.

Arbeidet i gang (WIP) er representert som summen av materialer og underenheter som ligger på produksjonsgulvet, og W1P er gruppert sammen med ferdigvarer.

Varesyklusen med hensyn til mengde og verdi er vist med en illustrasjon som beskrevet nedenfor:

Lagernivået skal være totalt ferdigvarer og arbeid i gang:

(a) Utgangspunktet er estimeringen av salgsvolumet; i illustrasjonen ovenfor 850 enheter; deretter

(b) Lagerstyringspolitikken, som er 150 enheter.

(c) Det ønskede produksjonsnivået (da det ikke er åpningslager i det første året) er derfor beregnet til 1.000 enheter.

Tilsvarende blir det laget en bro mellom kjøp av direkte materiale og materialforbruket på behørig måte, vurderingen av råvarelagerets lagernivå. Tatt i betraktning den samme illustrasjonen med estimert materialkostnad for Rs. 36 pr. Enhet (som er en del av Rs. 50 pu produksjonspris) og lagernivået på råvarer som en femtedel av totalt forbruk, det vil si 2-4 måneder.

Råmaterialets syklus når det gjelder kvantitet og verdi med kjøp, forbruk og aksjer er vist nedenfor:

Kostnad for produksjon:

Materialforbruk:

[Merk: Det samme prinsippet er anvendt ved estimering av den forventede fondstrømmen hvor broen i tilfelle av gjeldssyklus er debitorens nivå i henhold til kredittpolitikken for salg og i tilfelle av kreditoresyklus, er kreditornivået forventet fra leverandører.]