Tidestimering i nettverksplanlegging | Prosjektledelse

Denne artikkelen kaster lys over de fem viktigste aspektene av tidsestimering i nettverksplanlegging. Aspektene er: 1. Tidligste starttid (EST) 2. Tidlig slutttid (EFT) 3. Siste sluttid (LFT) 4. Siste starttid (LST) 5. Flytid (FT).

Aspekt # 1. Tidligste starttid (EST):

Den representerer den tidligste tiden når en aktivitet kan startes, forutsatt at de foregående aktivitetene, hvis noen, er gjennomført på deres tidligste tidspunkt. Derfor er EST av en hendelse EST av halehendelsen sin, pluss tidsvarigheten til den foregående aktiviteten.

[Aktivitetsvarigheten uttrykkes vanligvis som t ij ]

EST er illustrert av følgende enkle nettverk:

EST av hendelse (1) er tidligste når aktivitet B kan startes. Det er EST av halehendelse (0) pluss t ij for aktivitet A, dvs. 0 + 7 = 7 enheter. Tilsvarende er EST for hendelser (2) og (3) henholdsvis 9 og 12 enheter av tid. ' Denne prosessen er kjent som "Forward Passing".

Illustrasjonen ovenfor er den enkleste, men når noen hendelser i nettverket har mer enn en halehendelse, beregnes de forskjellige ESTene for den hendelsen ved å legge aktivitetsvarigheten til den forrige aktiviteten sammen med EST for den relevante halehendelsen. I denne prosessen kommer vi til forskjellige ESTer. I slike tilfeller bør EST av arrangementet være de høyeste tidsenhetene, beregnet som .such.

Dette illustreres etter nettverksdiagrammet som er produsert nedenfor med henholdsvis aktivitetene p, q, r, s og t og varighetene 8, 1, 5, 14 og 12:

Følgende detaljer vises fra nettverksdiagrammet ovenfor:

Vi finner fra det ovenstående at EST av arrangement 8 går ut til å være 30, 40 og 32 tidsenheter. Under denne situasjonen bør EST av arrangementet 8 i nettverket være av høyeste tidsenhet, og det er 40.

Aspect # 2. Tidlig sluttid (EFT):

. Den tidligste etterbehandlingstiden representerer EST (av halehendelsen) pluss aktivitetsvarigheten, ty eller t. Derfor, EFT = EST + t ij (eller EST + t).

Aspekt nr. 3. Siste sluttid (LFT):

LFT av en aktivitet representerer den siste tiden da aktiviteten må fullføres uten forsinkelse av fullføringen av hele prosjektet utover tidsmål.

Når vi jobber med EST, fortsetter vi fra starten, det vil si Event (1), med null EST (da vi kan starte implementeringen ved beslutning fra ledelsen / Project Owner - og det er nulltiden) og deretter fortsette fra venstre til høyre med EST + t ij for å finne EST for den etterfølgende hendelsen, til vi kommer til slutten av prosjektet. Denne prosessen er også kjent som "Forward Pass". Uansett hvor situasjonen krever, som forklart i (1) EST tidligere, skal vi vurdere EST med den høyeste tidsenheten.

Når vi kommer fram til sluttbegivenheten i nettverksdiagrammet til hele prosjektet, anser vi LFT for End-hendelsen som lik EST for den aktuelle hendelsen (som vi ikke trenger videre). Nå kjenner vi LFT fra den siste hendelsen.

Vi skal utarbeide LFTs av mellomhendelsene, ved å flytte bakover fra LFT av den siste hendelsen (som er den ultimate hovhendelsen) og trekke fra LFT- telen til aktiviteten som kommer fra halehendelsen for å finne LFT av halehendelsen.

Med andre ord, LFT av halehendelse = LFT av hovhendelse, mindre t ij for aktiviteten for å komme til hovhendelse. Vi skal følge den samme prosessen som flytter bakoverhendelse etter begivenhet til vi kommer til startbegivenheten; denne prosessen er kjent som "bakoverpass".

Så langt er det enkelt å finne LFT av en halehendelse. Hvis imidlertid mer enn én aktivitet kommer ut av en hendelse som fører til forskjellige hovhendelser, finner vi forskjellige LFTs (fordi LFTs av forskjellige hovhendelser og også tij for forskjellige aktiviteter er forskjellige). Under denne situasjonen representerer LFT av arrangementet den minste verdien av alle forskjellige LFTs utarbeidet.

Dette kan forklares med en illustrasjon som er beskrevet nedenfor:

Vi vil beregne LFTs med det detaljerte nettverksdiagrammet som er vist ovenfor. Vi skal starte "Backward Pass" -prosessen fra den siste hendelsen, dvs. hendelsen (8) på diagrammet. Utgangspunktet er LFT for den siste hendelsen som er lik EST for den hendelsen. Vi har allerede arbeidet med å følge prinsippet om fremoverpass-EST for den siste hendelsen, i dette tilfellet er det 40. For begivenhet (8) LFT = EST = 40.

LFT of Event (6) = EST for hovhendelse, minus t ij av aktivitet G, som fører til (8) = 40 - 14 = 26.

LFT of Event (5) = (a) EST av (8), 'minus tjj av aktivitet E som fører til (8);, = 40 - 12 = 28, eller

(b) EST av (6), minus t av aktivitet D, som fører til (6) = 26-8 = 18.

I denne situasjonen landes vi med to forskjellige LFTs av Event (5), det vil si 28 og 18.

I henhold til regelen om tilbakevendende pass, når vi har forskjellige LFT som mer enn en aktivitet som kommer ut av en hendelse, skal vi vurdere minst verdien, dvs. i dette tilfellet er LFT av Event 5 18.

Aspekt nr. 4. Siste starttid (LST):

LST for en hendelse er den siste tiden for starten av den hendelsen uten å forsinke gjennomføringen av prosjektet innen fastsatt tid. Den beregnes ved å trekke aktivitetsvarigheten fra den siste sluttidspunktet for aktiviteten. LST = LFT av hodehendelse minus t ij .

LST = LFT av hodehendelsen, minus aktivitetsvarighet som fører til den hendelsen.

Oppsummerer aktivitetstider på et nettverk: med illustrasjon (ingen utbrudd eller sammenføyning) som vist nedenfor:

1. Aktivitet C: halehendelse (3) og hodehendelse (5) med aktivitetsvarighet 8 uker.

2. EST er tidligst mulig starttid for C og er gitt av EST av hendelsen (3), si 6 uker.

3. EFT er tidligst når C kan fullføres og er funnet som EST + t ^, dvs. 6 + 8 uker = 14 uker.

4. LFT er funnet fra LFT av hodehendelse, si 19 uker.

5. LST er den siste tiden for å starte C og er funnet ved å trekke «^ fra LFT av hovedenheten, dvs. 19-8 uker = 11 uker.

Vist i tabellform:

Aspect # 5. Float Time (FT):

Mens du planlegger arbeidet som er involvert i gjennomføring av et prosjekt på en systematisk måte, er hele arbeidsbelastningen delt og oppdelt i kategorier av aktiviteter og deretter ordnet i samsvar med arbeidsordenen. I nettverket av disse aktivitetene vil det bli lagt merke til at enkelte aktiviteter kun kan startes etter ferdigstillelse av en annen aktivitet, mens enkelte aktiviteter kan startes samtidig.

Vi vil komme over noen tilfeller der den estimerte varigheten av en aktivitet som følge av påvirkning av annen aktivitet kan utvide sin tid uten å påvirke prosjekttiden. Tiden som en aktivitet kan utvide uten å påvirke prosjektmåltiden kalles Float Time (eller FT).

I nettverksplanlegging finner vi senere at "Float" spiller en svært viktig rolle når det gjelder planlegging og omplanlegging av arbeidsplanen, og vi ønsker derfor å håndtere flyt i detaljer:

Det er tre kategorier av "Float":

A. Total Float representerer den positive forskjellen (TF) mellom LFT og EFT for en hendelse eller mellom LST og EST av en hendelse.

TF = LFT hodehendelse minus EFT av halehendelse minus tjj .

B. Free Float = representerer den delen av den totale flyten (FF) der en aktivitet kan manipuleres uten å påvirke flyten av etterfølgende aktiviteter.

FF = EFT av hodehendelse minus EFT av halehendelse minus tjj .

C. Uavhengig Float = representerer den delen av TF i en aktivitet som kan forsinkes for å starte uten å påvirke flytene fra foregående aktiviteter.

IF = EFT av hodehendelsen minus LFT av halehendelse minus tjj .

Hvis den resulterende IF er negativ, blir IF tatt som null.

Vi vil gjerne illustrere de tre forskjellige typer flyter ved hjelp av følgende illustrasjon av nettverksdiagrammet:

Aktiviteten A fra (3) til (4) har en estimert tidsvarighet på 15 enheter. EFT og LFT av (3) er henholdsvis 17 og 25 og henholdsvis (4) henholdsvis 39 og 40.

A. TF = LFT av (4) - EFT av (3) - t ij

40 - 17 - 15 = 8.

B. FF = EFT av (4) - EFT av (3) - t ij

39 - 17 - 15 = 7.

C. IF = EFT av (4) - LFT av (3) - t ^.

= 39 - 25 - 15 = negativ en.

= 0. (Som negativ betraktes som null)

Slakk tid:

Vi vet at slakk tid er knyttet til hendelsen, og representerer forskjellen mellom EET og LET som er samme som EST og LST (med mindre vi vil ellers).

Head Slack, dvs Slakk for hovhendelse = LET - EET = LST - EST = 40 -39 = 1.

Tail Slack = 25 - 17 = 8.

Vi vet at Early Event Time (EET) er Early Start Time (EST) for alle nye aktiviteter, og at den nyeste begivenhetstiden (LET) er den siste starttidspunktet for alle nye aktiviteter, noe som betyr at EET = EST. Men det er ikke alltid det samme.

Når vi er i en bygning, kommer vi til første etasje som lander tidlig på 3-00 (EET), vi kan starte i andre etasje kl 03.00 (EST) og som sådan EET = EST. Men hvis situasjonen krever, kan vi stoppe på 1 st gulvlanding for 0 05 tidsenheter og deretter starte i andre etasje. I en slik situasjon, mens EET er 3 00 er EST 3 00 + 0 05 = 3 05.

Vi finner den grafiske presentasjonen av de tre typene float med de samme illustrasjonene:

Grafisk presentasjon av illustrasjonen:

Vi ser fra det ovenstående bildet at den tidligste ferdigstillelsen av aktiviteten A er 32 (dvs. EST + t ij / 17 + 15) og den maksimale tiden tilgjengelig er opptil 40 (dvs. LFT av arrangement 4). Derfor er den totale tiden som vi har råd til å spare uten å utsette prosjektets mål, 40 - 32 = 6 enheter, som representerer TF.

Oppsummerer formlene på flyter:

TF = LET av hodehendelse minus EET av halehendelse minus t ij .

dvs. 40 - 17 - 15 = 8 enheter; eller alternativt

LST av A - EST av A = 25-17 = 8 enheter.

FF = EET av hodehendelsen minus EET av halehendelse minus t ij, .

dvs. 39 - 17 - 15 = 7 enheter; eller alternativt

TF - hode slack ie 8-1 = 7.

IF = EET av hodehendelse minus LET of tail event minus t ij .

dvs. 39 - 25 - 15 = -1 som er negativ, regnes som 0;

eller alternativt, IF = FF-tail slakk

dvs. 7 - 8 = -1, som er negativ, regnes som 0.