Topp 3 metoder for å forberede kontantbudsjett

Les denne artikkelen for å lære om følgende tre metoder for å forberede kontanterbudsjett, dvs. (a) Kvitteringer og betalingsmåte; (b) Justert fortjeneste og tapsmetode; og (c) balansen metode.

(a) Kvitteringer og betalingsmåte:

Under denne metoden vurderes alle faktiske mulige poster av kontantinnskudd og betalinger for den budsjetterte perioden. Kilder til informasjon er de forskjellige andre budsjetter.

For eksempel, a) Salg fra salgsbudsjettet (b) Materialer, arbeidskraft, overheadutgifter og kapitalutgifter mv fra de berørte budsjettene.

Fremgangsmåte for å bli vedtatt:

Kontant kvitteringer:

Kontantkvitteringer fra salg, skyldnere, inntekt fra salg av eiendeler og investeringer og. Sannsynlige lån skal prognostiseres og innføres i kontanterbudsjett. Eventuell forsinkelse i betalingen av skyldnere eller andre skal vurderes for å fastslå ytterligere kontantstrømmer.

Krav til kontantbehov:

Samlede kontantstrømmer tas ut fra driftsbudsjettene for kostnadselementene og fra investeringsbudsjettet for kjøp av anleggsmidler. Justeringer skal foretas for eventuelle forsinkelser i betalinger.

Det må tas hensyn til at utlegg eller periodisering er ekskludert fra kontantbudsjettet, siden denne metoden er basert på begrepet faktiske kontantstrømmer.

Eksempel 1:

Et nystartet selskap Quick Co. Ltd., ønsker å utarbeide kontantbudsjett fra januar. Forbered et kontantbudsjett for de første seks månedene fra følgende estimerte inntekter og utgifter:

Kontantbalansen 1. januar 1999 var Rs. 10.000. En ny maskin skal installeres på Rs. 30.000 på kreditt, som skal tilbakebetales med to like avdrag i mars og april.

Salgsprovisjon @ 5% på totalt salg skal betales innen måneden etter det faktiske salget. Rs. 10.000 er mengden 2dre samtale kan mottas i mars. Andel premie på Rs.2, 000 er også tilgjengelig med 2. anrop.

Kredittperiode tillatt av leverandører 2 måneder

Periode med kreditt tillatt til kunder 1 måned

Forsinkelse ved betaling av kostnader 1 måned

Forsinkelse ved betaling av lønn 1/2 måned

Anta at kontantsalg skal utgjøre 50% av totalt salg.

Løsning:

Noen ganger er det nødvendig å prognostisere kontant- eller arbeidskapital, og dette kan beregnes på vanlig måte som beskrevet ovenfor. Videre vurdering er nødvendig med hensyn til forsinkelse i betaling og forsinkelse i realisering.

(b) Justert fortjeneste og tapsmetode:

Sammenlignet med den forrige metoden, er denne metoden mindre detaljert og vanskeligere å forstå, det er spesielt nyttig for de langsiktige prognosene, for en periode på over tre år. Det kalles således, fordi det forvandler resultatregnskapet til kontantprognose.

Den grunnleggende forutsetningen i denne metoden er at eventuell økning eller reduksjon i kontantbalanse skyldes resultat eller tap av virksomheten. Alle ikke-kontante gjenstander som avskrivninger, nedskrivninger eller nedskrivninger mv. Justeres i hovedsak til nettoresultatet.

Teorien, under denne metoden, er basert på antagelsen om at fortjenesten er kontanter. Dersom det ikke forelå kredittransaksjoner eller transaksjoner som medfører overskudd, bør resultatbalansen på resultatregnskapet være lik likviditetsbalansen i kontantboken.

En slik situasjon vil imidlertid aldri eksistere i praksis i enhver bedrift. Derfor skal alle justeringer i forhold til de ovennevnte elementene gjøres i kontantprognosen. Kilder til informasjon er firmaets resultatregnskap og balanse.

Eksempel 2:

Fra følgende opplysninger utarbeide et kontantbudsjett under justert resultat- og tapsmetode:

Følgende er tilleggsinformasjonen for 1999: Aksjer ble utstedt for Rs. 10.000, og obligasjoner ble utstedt for Rs. 2000. Per 31-12-1999 var de påløpte kostnadene Rs. 500, skyldnere Rs. 20.000, kreditorer Rs. 30.000 og land og bygninger, Rs. 40.000.

Løsning:

(c) Balanse Metode:

Den samme teoretiske forutsetningen om den korrigerte resultat- og tapsmetoden holder også god i denne metoden. Under denne metoden utarbeides en budsjettert balanse som viser alle eiendeler og forpliktelser unntatt kontantbalanse.

Balansefiguren anses å utgjøre kontantbalanse. Dersom det foreligger overskudd av gjeld over eiendeler, er balansen ordinær kontantbalanse; Hvis det foreligger overskudd av eiendeler over forpliktelser, antas saldo å være kassekreditt.

Av disse tre metodene er den første metoden mest foretrukket fordi den er en kortsiktig prognose og er mye mer detaljert enn de andre to metodene som normalt brukes som langsiktige prognoser.

Eksempel 3:

Ved å bruke dataene i eksempel 2, utarbeide kontantprognose som viser kontanter i banken den 31-12-1999 under balanse metode.

Løsning:

Balanseringsfiguren på Rs. 28 600 representerer kontanter i bank 31-12-1999. Dette oppnås ved å fullføre balansen fra informasjonen hentet fra eksempel 2, som følger: