Budsjettperiode: Kortsiktig og langtidsbudsjett

Budsjettperiode: Kortsiktig og langsiktig budsjett!

Budsjettperioden er en viktig faktor i å utvikle et omfattende budsjetteringsprogram. Dette er den perioden som prognoser med rimelighet kan gjøres og budsjetter kan formuleres. Et bedriftsforetak forbereder generelt et budsjett på kort sikt, og et langtidsbudsjett.

Kort budsjett:

Kortfristede budsjetter kan dekke perioder på tre, seks eller tolv måneder avhengig av virksomhetens art. De fleste produksjonsbedrifter bruker ett år som planleggingsperiode. Engros og detaljhandel foretar vanligvis et seks måneders budsjett som er relatert til salgstidene sine.

Ved å bestemme perioden for kortdistansebudsjettet, bør følgende faktorer vurderes:

1. Budsjettperioden skal være lang nok til å dekke fullstendig produksjon av ulike produkter.

2. For virksomhet av sesongmessig karakter bør budsjettperioden dekke minst en hel sesongmessig syklus.

3. Budsjettperioden skal være lang nok til å tillate finansiering av produksjon i god tid før de faktiske behovene. Det skal gi tilstrekkelig tid til å ordne midler til produksjon og andre formål.

4. Budsjettperioden bør samsvare med den økonomiske regnskapsperioden for å sammenligne de faktiske resultatene med budsjettestimater og dermed legge til rette for bedre tolkning av resultatene.

Langtidsbudsjett:

Et langsiktig budsjett eller en planlegging er definert som en systematisk og formalisert prosess for målrettet styring og kontroll av fremtidige operasjoner mot ønsket mål for perioder som strekker seg over ett år. Langtidsbudsjett eller planer er heller ikke beskrevet i presise termer, og det forventes heller ikke å være helt koordinerte fremtidige budsjetter. De dekker spesifikke områder, som fremtidig salg, fremtidig produksjon, langsiktige investeringer, omfattende forsknings- og utviklingsprogrammer, finansielle krav, fortjeneste.

De vurderer de fremtidige implikasjonene som er knyttet til dagens beslutninger og hjelpeledelse i å gjøre nåværende beslutninger og velge det mest lønnsomme alternativet. Langsiktig budsjettering eliminerer ikke helt risikoen: det reduserer kun risikoen til et nivå som ikke hemmer produksjonen og oppnåelsen av selskapets mål.

Det er mange faktorer som vurderes behørig når man forbereder langsiktige budsjetter, som markedstrender, økonomiske faktorer, befolkningsvekst, forbruksmønster, industriproduksjon, nasjonal inntekt, myndighetens økonomiske og industrielle politikk. Kvantitativt salg kan budsjetteres i en periode på tre til fem år.

Etter prognose salg kan en budsjettert resultatregnskap utarbeides relatert til forventet salg til tilsvarende kostnad, og dermed kan det forventes at netto driftsresultat kan forventes. På samme måte kan en balanse i mange år være forberedt på å prognose kontanter, beholdningsnivåer, kundefordringer, leverandørgjeld, gjeld mv. Den prognostiserte resultatregnskapet og balansen for en lang rekkevidde er et meget nyttig verktøy for å utføre mål for organisasjonen som helhet.

Det er fordeler og ulemper både i langsiktig og kortsiktig budsjettering, og valget må gjøres dømmende. Kortsiktig budsjettering har fordelen av nøyaktighet i budsjetterte tall som relaterer seg til fremtidig aktivitet. Langsiktig budsjettering kan være mindre pålitelig da forutsigelser for en lengre periode er relativt unøyaktige.

På den annen side har kortsiktig budsjettering noen begrensninger. Et av målene med budsjettering er å forutse problemer lenge før de ser ut slik at tilstrekkelig tid er tilgjengelig for tilfredsstillende løsninger. Dette målet er vanskelig å oppnå i kortsiktig budsjettering. Derfor er det nødvendig for et bedriftsfirma å forberede både langsiktige og kortsiktige budsjetter.