Markeds Segmentering: 7 Viktig Segmentering Present In Market

Noen av de viktigste segmenteringene som finnes i markedet er som følger: a. Geografisk segmentering b. Demografisk og sosioøkonomisk segmentering c. Psykografisk segmentering d. Fordelssegmentering e. Brukssegmentering f. Lojalitetssegmentering g. Anledningssegmentering.

Når en kritisk gjennomgang av et hvilket som helst marked gjennomføres, blir det snart klart at begrepet et indre marked for et gitt produkt eller en tjeneste er begrenset. Alle markedene består av markedssegmenter, og selv om leveransen er identisk fra et fysisk synspunkt, bør det vurderes hvordan tilbudet kan differensieres fra konkurrerende tilbud.

Mange selskaper som følger en markedsaggregeringsstrategi, (dvs. ikke anerkjennelse av markedssegmenter) vurderer i økende grad å appellere til ulike segmenter. Selskapene, for eksempel McDonalds, tilbyr ulike produktserier i forskjellige land, banker gjenkjenner verdien av forskjellige leveringssystemer for standardprodukter, og produsenter av "commodity" produkter søker differensiering gjennom kundeservice.

Prosessen med markedssegmentering er en av å dele et samlet marked opp i en rekke undermarkeder (eller markedssegmenter). Markedsføringssegmenteringsmetoden er opptatt av først å vurdere de alternative basene for segmentering; For det andre, velge bestemte segmenter (eller et enkelt segment) i denne basen og endelig bestemme passende servicenivåer for disse segmentene.

Tre kriterier brukes ofte til å velge målsegmenter. Markeds segmenter bør være:

(i) Tilgjengelig:

Det bør være mulig å kommunisere med segmentmarkeder med minst overlapping med andre segmenter, og distribusjonskanaler bør være tilgjengelige for å nå dem.

(ii) Målbar:

Det skal være mulig å måle eller estimere størrelsen på segmentet og å kvantifisere effekten av varierende markedsføringsstrategier på det segmentet.

(iii) Størrelse:

Segmentet skal være tilstrekkelig stort for å gjøre det økonomisk verdifullt å betjene. Syv brede baser har tradisjonelt blitt brukt i markedssegmentering.

en. Geografisk segmentering:

En tilnærming hvor kunder differensieres på grunnlag av hvor de befinner seg. Dermed kan en kunde bli segmentert i urbane, forsted eller landlige grupper. En felles geografisk segmentering kan dele kundene inn i områder på grunnlag av PIN-koder som også kan representere ulike grupper når det gjelder relative rikdom, sosioøkonomiske og andre faktorer.

b. Demografisk og sosioøkonomisk segmentering:

Demografisk og sosioøkonomisk segmentering er basert på et bredt spekter av faktorer, inkludert alder, kjønn, familie størrelse inntekt, utdanning, sosial klasse og etnisk opprinnelse. Det er derfor nyttig å indikere profilen til personer som kjøper selskapets produkter eller tjenester.

c. Psykografisk segmentering:

Psykografisk segmentering innebærer en analyse av livsstilsegenskaper, holdninger og personlighet. Nylig forskning i flere land tyder på at befolkningen kan deles inn i mellom ti og femten grupper, som hver har et identifiserbart sett med livsstil, holdninger og personlighetskarakteristikker.

d. Fordelssegmentering:

Fordelsegmentering innebærer å gruppere kunder sammen på grunnlag av fordelene de søker fra et produkt. For eksempel søker kjøpere av biler en rekke fordeler. For eksempel kan de søke drivstofføkonomi, størrelse, oppstartsrom, ytelse, pålitelighet eller prestisje.

e. Brukssegmentering:

Brukssegmentering, en svært viktig variabel for mange produkter, deler vanligvis forbrukerne inn i tunge brukere, mellombrukere, sporadiske brukere eller ikke-brukere av produktet som vurderes. Markedsførere er ofte opptatt av tungbruker segmentet som bruker mange ganger mengden av produktet sammenlignet med enkelte brukere.

f. Lojalitetssegmentering:

Lojalitetssegmentering er opptatt av å identifisere den relative lojaliteten en kunde har til et bestemt produkt eller merke. Kunder kan deles inn i grupper som er veldig lojale, moderat lojale og un lojale. Disse gruppene blir deretter undersøkt i et forsøk på å identifisere noen vanlige egenskaper de har, slik at produktet kan rettes mot potensielt lojale kunder.

g. Anledningssegmentering:

Event segmentering gjenkjenner at kundene kan variere i bruken av et produkt eller merkevare avhengig av situasjonen. For eksempel kan en bedre drinker drikke lettøl med sine medarbeidere før han kjører hjem, en konvensjonell øl i hjemmet hans og en premium eller importert øl på en spesiell middag i en lisensiert restaurant.

Dette er de vanligste former for segmentering. Det er imidlertid åpenbart mange andre måter som markeder kan segmenteres på.

Segmentering etter tjeneste:

Et område med potensial som har fått relativt lite oppmerksomhet, er vurderingen av hvordan kundene svarer på varierende tjenestetilbud. På en måte kan dette betraktes som en delmengde av fordelssegmentering, det er tilstrekkelig viktig å adresseres separat. De ulike elementene i kundeservice som kan tilbys, og mulig differensiering når det gjelder servicenivåer innenfor disse elementene, representerer betydelig mulighet til å utforme servicepakker som passer til ulike markedssegmenter.

Segmentering av markeder etter tjeneste innebærer å ta opp disse problemene:

1. Kan grupperinger av kunder identifiseres med tilsvarende tjenestekrav?

2. Kan vi skille oss fra vårt tilbud?

3. Trenger alle våre produkter samme servicenivå?