Konsept og egenskaper av optimal kapitalstruktur

Konseptet med optimal kapitalstruktur har trukket stor oppmerksomhet i regnskaps- og finanslitteratur. Kapitalstruktur betyr andelen gjeld og egenkapital i selskapets totale kapital. Målet med et firma er å maksimere verdien av sin virksomhet.

Dette gjøres ved å maksimere markedsverdien av aksjene og minimere kapitalkostnaden til et firma. En optimal kapitalstruktur er den andelen av gjeld og egenkapital som oppfyller dette målet med et firma. En optimal kapitalstruktur forsøker dermed å optimalisere to variabler samtidig: kostnaden for kapital og markedsverdi av aksjer.

Konsept for optimal kapitalstruktur:

Hvert firma bør sikte på å oppnå den optimale kapitalstrukturen og forsøke å opprettholde den. Optimal kapitalstruktur refererer til kombinasjonen av gjeld og egenkapital i total kapital som maksimerer verdien av selskapet. En optimal kapitalstruktur er utpekt som en hvor gjennomsnittlig kapitalkostnad er den laveste som gir en inntekt som fører til maksimering av verdipapirens markedsverdi til den inntekten.

Optimal kapitalstruktur kan defineres som det forholdet mellom gjeld og egenkapital som maksimerer verdien av selskapets aksje i børsen.

Kulkarni og Satyaprasad definerte optimal kapitalstruktur som "den der den marginale reelle prisen for hver tilgjengelig finansieringsmåte er den samme". De inkluderte både eksplisitte og implisitte kostnader under begrepet reell kostnad.

Ifølge prof Ezra Solomon er 'Optimal kapitalstruktur den blandingen av gjeld og egenkapital som vil maksimere markedsverdien til et selskap'. Derfor bør det være en fornuftig kombinasjon av de ulike kildene til langsiktige midler som gir lavere samlet kapitalomkostning og dermed en høyere total markedsverdi for kapitalstrukturen. Optimal kapitalstruktur kan således defineres som blanding av de faste kildene til midler som brukes av firmaet på en måte som vil maksimere selskapets aksjekurs ved å minimere selskapets sammensatte kapitalkostnad.

Funksjoner av optimal kapitalstruktur:

De fremtredende trekkene til en optimal kapitalstruktur er beskrevet nedenfor:

a) Forholdet mellom gjeld og egenkapital i en optimal kapitalstruktur er gjort på en slik måte at markedsverdien per aksjeandel blir maksimal.

b) Optimal kapitalstruktur opprettholder firmaets finansielle stabilitet.

c) Under optimal kapitalstruktur bestemmer finansansvarlig andelen av gjeld og egenkapital på en slik måte at den finansielle risikoen forblir lav.

d) Fordelen med innflytelse som tilbys av bedriftsskatt, tas i betraktning for å oppnå den optimale kapitalstrukturen.

e) Lån bidrar til å øke verdien av selskapet som fører til optimal kapitalstruktur.

f) Kapitalkostnaden når til minimum og markedsprisen på aksje blir maksimal ved optimal kapitalstruktur.

Begrensninger i å designe optimal kapitalstruktur:

Hovedstrukturen til et firma er utformet slik at kapitalkostnaden holdes på sitt laveste og verdien av firmaet når sitt maksimum. Firmaet manøvrerer sin gjeldsandel til å nå det optimale nivået. Men i praksis er det en vanskelig oppgave å nå nivået på optimal kapitalstruktur på grunn av flere begrensninger som er på vei for å implementere den strukturen.

Hovedbegrensningene i utformingen av den optimale kapitalstrukturen er:

1. Den optimale gjeldseiendomsmixen er vanskelig å fastslå i sann forstand.

2. Begrepet hensiktsmessig kapitalstruktur er mer realistisk enn begrepet optimal kapitalstruktur.

3. Det er vanskelig å finne en optimal kapitalstruktur som i hvilken grad markedsverdien av en aksjeandel vil falle på grunn av økt risiko for høy gjeldsinnhold i kapitalstrukturen, er svært vanskelig å måle.

4. Markedsprisen på egenkapitalandelen endres sjelden på grunn av endringer i gjeldsgevinstmiks, slik at det ikke finnes noen optimal kapitalstruktur.

5. Det er umulig å forutsi nøyaktig hvor stor en reduksjon i markedsverdien av en aksjeandel fordi markedsfaktorer som påvirker markedsverdien av egenkapitalandelen, er svært komplekse.