Behandling av innkallingstid etter innløsning av preferanseandel

De fullt utbetalte innløsningsrettede aksjene kan innløses, og hvis det påløper etterskuddsskyld på enkelte aksjer, blir følgende behandling gjort for slik type aksjer:

(1) Overfør full nominell verdi av Rød. Foreløpige aksjer (enten helt eller delvis fra Inntektsfortjeneste til egenkapital Innløsningsreservekonto dersom det ikke utstedes friskt utstedelse. Dersom nyemisjon utstedes, vil gjenværende saldo (differanse av pålydende totale aksjer delvis eller fullt utbetalt og fritt utstedelse av aksjer) overføres til kapitalinnløsningsreservekonto.

(2) Løs kun de aksjene som er fullt innbetalt fordi, som vi vet, kan delvis innbetalt aksjer kun innløses når samtalepengene samles inn.

(3) På tidspunktet for forfalt innbetalingspremie på innløsningskonto debiteres premien på grunn av fullt utbetalte aksjer, men vil bli kreditert dvs. fraskrevet (fra Securities Premium Account eller Profit & Loss-konto) Med premien som skal betales på totale preferanseaksjer (fullt og delvis innbetalt).

(4) Som et resultat av tredje trinn vil det være kredittbalansen i Premium på Innløsningskonto. Så det vil bli vist på ansvarssiden i balansen til de resterende delene er innløst.

(5) Det er viktig å være oppmerksom på at med hensyn til delvist oppbetalte aksjer også (som forfaller forfaller), vil full kapitalinnløsningsreserv bli opprettet, men disse aksjene vil kun bli innløst når innkallingspengene samles inn.

Illustrasjon:

(Anrop i etterskudd, B / S). Følgende er balansen til SAN Ltd. 31. desember 2010.

1. januar 2011 Co. solgte investeringen til bokført verdi og også preferanseaksjene er innløst med en premie på 5%. Journalisere transaksjonen og utarbeide også balansen.

Arbeidsnotater:

1. Da verdipapirpremie ikke er tilgjengelig, er balansen, og premie på innløsning er derfor gitt ut av resultatregnskapet.

2. Det er ikke spesifikt nevnt å innløse begge klassene av fortrinnsaksjer, derfor har delbetalte kategorier blitt ignorert for innløsningsformål.

3. Ettersom det foreligger tilbakebetalinger, er det derfor i henhold til behandling av etterskudd, full beløp, men mens beløp påløpt og beløp er betalt, har disse aksjene blitt ignorert.

4. De aksjene på hvilke samtaler var i restskatt vil bli vist i balansen sammen med beløp i etterskuddsbeløp.

5. Premie på innløsning er gitt på alle aksjene (inklusiv forpliktelser), men mens beløp forfaller, er mindre beløp oppgitt. Så det kommer forskjell i denne balansen, som blir behandlet som ansvar under overskriften "Kortsiktig gjeld og avsetninger".